Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Religion as source of goodness: Christians 5: 80 foot demons and baby sacrifices !!!

Religion Inc.
Image via Wikipedia
Do you really "believe" ?

When religion is becoming the point of reference to human activities, logic goes for holidays ... permanently !!!


Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα