Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Richard Dawkins: 'Somebody as intelligent as Jesus would have been an at...

English: Atheist Bus Campaign creator Ariane S...
Image via Wikipedia
In the latest in John Harris's National Conversations series of interviews, Richard Dawkins is invited to defend his atheism. What about the comfort, community, and moral education offered by religion?


Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα