Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Ετυμολογία και διαλεκτική εννοιολογία των λέξεων Αριθμός και Αριθμέω

Ετυμολογία και διαλεκτική εννοιολογία των λέξεων Αριθμός και Αριθμέω

Εκ του Αριθμέω πηγάζει μια εννοιολογική σημασία ως λογίζομαι ή μετρώ.

Αλλά αν λάβουμε υπ᾽ ὀψιν την λέξη ἲθμα που ορίζεται ως βηματισμός ή και κίνησις, σε συνδιασμό με το ἀρ (στερρητικό α και ρ για ροή ή ρυθμό ή κοινώς συνέχεια), τότε εξάγουμε το νόημα ότι η λέξη αριθμός και το ρήμα αριθμέω, έχουν το νόημα ότι βηματίζεις ή λογίζεις ή μετράς χωρίς σταθερά βήματα , κάτι που είναι αυτό που πρακτικά γίνεται με την χρήση των αριθμών, μιας και δεν υπάρχει ρυθμός σταθερός αλλά ούτε και σταθερός βηματισμός (ίθμα), και άρα έτσι κάθε τι σχετικό με την μέτρηση είναι εφικτό με την χρήση των Α-Ρ-ΙΘΜΩΝ και όχι με των Α-ΡΥΘΜΩΝ ή ΡΥΘΜΩΝ ή των Ρ-ΙΘΜΩΝ ή και ΗΘΜΩΝ (φίλτρων)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29riqme%2Fw&la=greek&can=a%29riqme%2Fw0&prior=a)miqre/w&d=Perseus:text:1999.04.0058:entry=a)miqre/w&i=1#lexicon

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29%2Fqma&la=greek#lexicon

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29qmo%2Fs&la=greek#lexicon


Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015