Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Τα γράμματα της Αγίας Μητέρας Τερέζας δείχνουν ότι ήταν άπιστη.

Τα γράμματα της Αγίας Μητέρας Τερέζας δείχνουν ότι ήταν άπιστη.


Τελικά και οι άπιστοι έχουν τους αγίους τους.

 • Mother Teresa's Crisis of Faith - TIME
 • LettersMother Teresa doubted her faith, mission - CNN
 • Mother Teresa's letters reveal doubt about her faith and God
 • Mother Teresa Did Not Feel Christ's Presence for Last Half of Her Half of her Life
 • YouTube - The Mother Teresa Letters


Enhanced by Zemanta

Μυστική αποστολή: Η σερβιτόρα που μου χαμογελά αλλά δε μου τηλεφωνά ποτέ.


America's Waitresses: Are They Hitting On You?

The Onion News Network Special Investigative Undercover Response Team reports on whether the nation's waitresses are just being friendly.


America's Waitresses: Are They Hitting On You?
Enhanced by Zemanta

Η αμερικανική οικονομία καταστρέφεται γιατί κτίστηκε πάνω σε αρχαία Ινδιάνικα νεκροταφεία !

Report: Economy Failing Because U.S. Built On Ancient Indian Burial Grounds


In The Know panelists discuss a new congressional report linking all of America's problems to the fact that our entire nation was built on top of Native American graves.


Report: Economy Failing Because U.S. Built On Ancient Indian Burial Grounds

Γιατί;;;;   Δε το πιστεύετε;;;;  

Καλά !!!

Θα ψάξω τότε να βρώ άλλο λογο ......
Enhanced by Zemanta

Η θρησκεία του Γιάννη από την Αμερική. The John Frum religion.

John Frum

From Wikipedia, the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Frum)

John Frum gathering area.
John Frum (or Jon Frum, or John From) is a figure associated with cargo cults on the island of Tanna in Vanuatu. He is often depicted as an American World War II serviceman, who will bring wealth and prosperity to the people if they follow him. He is sometimes portrayed as black, sometimes as white; from David Attenborough's report of an encounter: "'E look like you. 'E got white face. 'E tall man. 'E live 'long South America."[1]

Ο John Frum (ή ο Jon Frum, ή ο John από) είναι ένας θεός-άνθρωπος που συνδέεται με τις λατρείες φορτίου στο νησί Tanna στο Βανουάτου. Απεικονίζεται συχνά ως αμερικανικός από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στρατιώτης, ο οποίος θα φέρει τον πλούτο και την ευημερία στους ανθρώπους εάν τον ακολουθήσουν. Είναι μερικές φορές απεικονισμένος τόσο μαύρος, μερικές φορές όσο και λευκός  από την έκθεση του Δαβίδ Attenborough's μιας σύγκρουσης:
««Το Ε μοιάζει με σας. «Αποκτημένο Ε άσπρο πρόσωπο. «Ψηλό άτομο Ε. «Ε ζωντανή «μακριά Νότια Αμερική. » 

ContentsHistory


Ceremonial cross of John Frum cargo cult,Tanna, New Hebrides (now Vanuatu), 1967.

John Frum cargo cult and their ceremonial flag raising
The religion centering around John Frum arose in the late 1930s, when Vanuatu was known as the New Hebrides
Η θρησκεία που στρέφεται γύρω από το John Frum προέκυψε προς το τέλος της δεκαετίας του '30, όταν ήταν γνωστό το Βανουάτου ως Νέες Υβρίδες.

The movement was heavily influenced by existing religious practice in the Sulphur Bay area of Tanna, particularly the worship of Keraperamun, a god associated with Mount Tukosmera, Tanna's highest mountain.[2] 
Η μετακίνηση επηρεάστηκε βαριά από την υπάρχουσα θρησκευτική πρακτική στην περιοχή κόλπων θείου Tanna, ιδιαίτερα η λατρεία Keraperamun, ένας Θεός σύνδεσε με το υποστήριγμα Tukosmera, υψηλότερο βουνό Tanna.


In some versions of the story, a native named Manehivi, under the alias "John Frum", began appearing among the native people of Tanna while dressed in a Western coat, making promises of houses, clothes, food, and transport.[3] 
Σε μερικές εκδόσεις της ιστορίας, ένας ντόπιος που ονομάστηκε Manehivi, κάτω από το ψευδώνυμο «John Frum», άρχισε μεταξύ των εγγενών ανθρώπων Tanna ενώ ντύνεται σε ένα δυτικό παλτό, κάνοντας τις υποσχέσεις των σπιτιών, τα ενδύματα, τα τρόφιμα, και τη μεταφορά.

Others contend that John Frum was a kava-induced spirit vision.[4] Άλλοι υποστηρίζουν ότι ο John Frum ήταν ένα kava-προκληθε'ν όραμα πνευμάτων.

Said to be a manifestation of Keraperamun, John Frum promised the dawn of a new age, in which all white people, including missionaries, would leave the New Hebrides, and that the native Melanesians would gain access to the material wealth that white people enjoyed.
Εν λόγω για να είναι μια εκδήλωση Keraperamun, John Frum υποσχέθηκε την αυγή μιας νέας ηλικίας, στην οποία όλοι οι λευκοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των ιεραποστόλων, θα άφηνε τις Νέες Υβρίδες, και ότι οι εγγενείς Μελανήσιοι θα αποκτούσαν πρόσβαση στον υλικό πλούτο που οι λευκοί άνθρωποι απόλαυσαν.


 For this to happen, however, the people of Tanna had to reject all aspects of European society (money, Western education, Christianity, work on copra plantations) and return to traditional kastom (a word for native Tannese customs). 
Για να συμβεί αυτό, εντούτοις, οι άνθρωποι Tanna έπρεπε να απορρίψουν όλες τις πτυχές της ευρωπαϊκής κοινωνίας (χρήματα, δυτική εκπαίδευση, χριστιανισμός, εργασία για τις φυτείες κόπρας) και επιστροφή στο παραδοσιακό kastom (μια λέξη για το εγγενές τελωνείο Tannese).

In 1941, followers of John Frum rid themselves of their money in a frenzy of spending, left the missionary churches, schools, villages and plantations, and moved further inland to participate in traditional feasts, dances and rituals. 
Το 1941, οι οπαδοί του John Frum απελευθερώθηκαν των χρημάτων τους σε έναν παροξυσμό των εξόδων, αριστερά τις ιεραποστολικές εκκλησίες, τα σχολεία,χωριά και φυτείες, και κινημένος περαιτέρω εσωτερικός για να συμμετέχει στις παραδοσιακούς γιορτές, τους χορούς και τα τελετουργικά.

European colonial authorities sought to suppress the movement, arresting Frum, humiliating him publicly, imprisoning him, and ultimately exiling him, along with other leaders of the cult, to another island in the archipelago.[5][6][7]
Οι ευρωπαϊκές αποικιακές αρχές επιδίωξαν να καταστείλουν τη μετακίνηση, τη σύλληψη Frum, την ταπείνωση τον δημόσια, τη φυλάκιση τον, και τελικά να εξορίσουν τον, μαζί με άλλους ηγέτες της λατρείας, σε ένα άλλο νησί στο αρχιπέλαγος.
Despite this, the movement gained popularity in the early 1940s, when some 300,000 American troops were stationed in the New Hebrides during the Second World War, bringing with them large amounts of supplies, or "cargo".[8]
Παρά αυτό, η μετακίνηση κέρδισε τη δημοτικότητα στις αρχές της δεκαετίας του 1940, όταν τοποθετήθηκαν περίπου 300.000 αμερικανικά στρατεύματα στις Νέες Υβρίδες κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, που φέρνει με τους τις προμήθειες μεγάλων ποσών, ή «του φορτίου».

 After the war, and the departure of the Americans, followers of John Frum built symbolic landing strips to encourage American aeroplanes to once again land and bring them "cargo". 
Μετά από τον πόλεμο, και την αναχώρηση των Αμερικανών, οι οπαδοί του John Frum έχτισαν τις συμβολικές προσγειωμένος λουρίδες για να ενθαρρύνουν τα αμερικανικά αεροπλάνα για άλλη μια φορά να προσγειωθούν και να φέρουν "φορτίο".

Versions of the cult that emphasize the American influence interpret "John Frum" as a corruption of "John from (America)" (although it could be John from anywhere), and credit the presence of black Americans as influencing the idea that John Frum could be black. [9]
Οι εκδόσεις της λατρείας που υπογραμμίζουν την αμερικανική επιρροή ερμηνεύουν «το John Frum» ως δωροδοκία «του John από (Αμερική)» (αν και θα μπορούσε να είναι ο John από οπουδήποτε), και πιστώνουν την παρουσία μαύρων Αμερικανών ως επηρεασμούς της ιδέας ότι ο John Frum θα μπορούσε να είναι μαύρος.

In 1957, a leader of the John Frum movement, Nakomaha, created the "Tanna Army", a non-violent, ritualistic organisation which organised military-style parades, their faces painted in ritual colours, and wearing white t-shirts with the letters "T-A USA" (Tanna Army USA). 
Το 1957, ένας ηγέτης της μετακίνησης του John Frum, Nakomaha, δημιούργησε το «στρατό Tanna», μια μη βίαια, τελετουργική οργάνωση που οργάνωσε τις παρελάσεις στρατιωτικός-ύφους τα πρόσωπά τους που χρωματίζονται στα τελετουργικά χρώματα, και φθορά των άσπρων μπλουζών με με τα γράμματα «TA ΗΠΑ» (Territorial Army ΗΠΑ).

This parade still takes place every year on February 15. 
Αυτή η παρέλαση πραγματοποιείται ακόμα κάθε έτος στις 15 Φεβρουαρίου.

The cult is still active today. The followers believe that John Frum will come back on a February 15 (the year of his return is not known), a date which is observed as "John Frum Day" in Vanuatu.
Η λατρεία είναι ακόμα ενεργός σήμερα. Οι οπαδοί θεωρούν ότι ο John Frum θα επιστρέψει σε ένα στις 15 Φεβρουαρίου (το έτος επιστροφής του δεν είναι γνωστό), μια ημερομηνία που παρατηρείται ως «ημέρα του John Frum" στο Βανουάτου

In the late 1970s, John Frum followers opposed the imminent creation of an independent, united nation of Vanuatu. They objected to a centralised government which they feared would favour Western "modernity" and Christianity, felt to be detrimental to local customs.
Προς το τέλος της δεκαετίας του '70, οι οπαδοί του John Frum αντέταξαν την επικείμενη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, Ηνωμένα Έθνη του Βανουάτου. Αντιτέθηκαν σε μια συγκεντρωμένη κυβέρνηση που φοβισμένοι θα ευνοούσαν το δυτικό «νεωτερισμό» και το χριστιανισμό, που γίνεται αισθητό για να είναι καταστρεπτικοί στις τοπικές συνήθειες.

The John Frum movement has its own political party, led by Song Keaspai. On John Frum Day in February 2007, the John Frum Movement celebrated its 50th anniversary. 
Η μετακίνηση του John Frum οδηγεί το πολιτικό κόμμα της, από το τραγούδι Keaspai. Την ημέρα του John Frum το Φεβρουάριο του 2007, το Κίνημα του John Frum γιόρτασε τη 50η επέτειό του.

Chief Isaak Wan Nikiau, its leader, was quoted by the BBC from years past as saying that John Frum was "our God, our Jesus," and would eventually return.[10]
Κύριο Isaak ωχρό Nikiau, ο ηγέτης του, αναφέρθηκε από το BBC το παρελθόν ετών όπως λέγοντας ότι ο John Frum ήταν «ο Θεός μας, ο Ιησούς μας,» και θα επέστρεφε τελικά. 

See also

References

 1. ^ Attenborough, David (1960). People of Paradise. New York: Harper & Brothers.
 2. ^ Worsley, Peter (1957). The Trumpet Shall Sound: A Study of 'Cargo' Cults in Melanesia London: MacGibbon & Kee. p. 154.
 3. ^ Worsley, The Trumpet Shall Sound, pp. 153–9.
 4. ^ Tabani, Marc, Une pirogue pour le Paradis : le culte de John Frum à Tanna (Vanuatu). Paris : Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 2008.
 5. ^ Geoffrey Hurd et al., Human Societies: An Introduction to Sociology (Boston: Routledge, 1986) p. 74.
 6. ^ Peter WorsleyFrom Primitives to ZenMircea Eliade ed. (New York: Harper & Row, 1977) p. 415.
 7. ^ Lamont Lindstrom in Cargo Cults and Millenarian Movements: Transoceanic Comparisons of New Religious Movements G. W. Trompf ed. (New York: Mouton de Gruyter, 1990) p. 244
 8. ^ University of Cumbria
 9. ^ Turnbull, Alex (February 15, 2008). "John Frum Day"GooglesigntseeingGoogle. Retrieved 2011-02-04.
 10. ^ "Vanuatu cargo cult marks 50 years". BBC News. 2007-02-15. Retrieved 2007-02-15.

Further reading

 • Attenborough, D. (1960) Quest in Paradise : Lutterworth Press, (reprinted 1963 Pan Books Ltd.)
 • Rice, Edward (1974). John Frum He Come : Cargo Cults & Cargo Messiahs in the South Pacific. Garden City: Dorrance & Co. ISBN 0-385-00523-7.
 • Huffer, Elise, Grands Hommes et Petites Îles: La Politique Extérieure de Fidji, de Tonga et du Vanuatu, Paris: Orstom, 1993, ISBN 2-7099-1125-6
 • Jarvie, I. C. (1964). The Revolution in Anthropology (reprinted 1967) pp. 61–63. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Theroux, P (1992) 'The Happy Isles of Oceania' Penguin Books ISBN 0-14-015976-2
 • Tabani, Marc, Une pirogue pour le Paradis : le culte de John Frum à Tanna (Vanuatu). Paris : Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 2008.
 • Nat. Geographic: May 1974. "Tanna (Island, New Hebrides, South Pacific Ocean) Awaits the Coming of John Frum (cargo cults of Melanesia since about 1940)".
 • Raffaele, Paul (February 2006). "In John They Trust"Smithsonian (Smithsonian). Retrieved Nov 26, 2009.

External links

Christopher Hitchens vs Tony Blair Debate: Is Religion A Force For Good In The World?

Description unavailableImage by Andrew Rusk via FlickrChristopher Hitchens vs Tony Blair Debate: Is Religion A Force For Good In The World?

Ο Χριστόφορος Χίτσενς συνομιλεί με τον Αντώνη Μπλαίρ για το θέμα: Είναι η θρησκεία δύναμη για το καλό στο κόσμο;


Enhanced by Zemanta

Christopher Hitchens on Mortality

Cover of "Hitch-22: A Memoir"Cover of Hitch-22: A MemoirChristopher Hitchens on Mortality

January 23, 2011 C-SPAN http://MOXNews.com/
Christopher Hitchens is the author of over a dozen books including his recent memoir, Hitch-22. Other titles include, God Is Not Great, The Trial of Henry Kissinger, The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice, and Thomas Jefferson: Author of America. He is currently a contributing editor for the Atlantic Monthly magazine and a columnist for Vanity Fair magazine, where he has been writing articles about his diagnosis in the summer 2010 of stage four esophageal cancer.
Enhanced by Zemanta

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Quote from Aristotle. Γνωμικό Αριστοτέλους

It is not once nor twice but times without number that the same ideas make their appearance in the world.

Δεν είναι μιά φορά ούτε δύο φορές αλλά χρόνοι χωρίς αριθμό ότι οι ίδιες ιδέες κάνουν την εμφάνισή τους στον κόσμο.

--Aristotle

Θρησκευτική ντισκοτέκ

Ουδέν σχόλιον ...

Ησαϊα χόρευε αλλά παρθένα μη ψάχνεις ...

Português: Símbolo da tribo de SimeãoImage via WikipediaΣτο εβραϊκό κείμενο του προφήτη Ησαΐα, (κεφάλαιο 7 και στίχος 14) περιγράφει τη μελλοντική γέννηση ενός νεαρού Εμμανουήλ. Η μητέρα του δεν ονομάζεται στο κείμενο αλλά περιγράφεται με την εβραϊκή λέξη που הָעַלְמָה, (προφέρεται χα-αλ'μαχ) σημαίνει η κορασίς, νεαρή αρκετά αλλά σε γόνιμη ηλικία κύησης παιδιού. Η παρθενικότητα της δε περιλαμβάνεται στο κείμενο του Ησαΐα αλλά ούτε και δίνεται περαιτέρω περιγραφή της σχέσης της κορασίδος. Εάν επρόκειτο καθαρά για παρθένα τότε η λέξη בְּתוּלָה (b'tulah? παρθένος) θα είχε χρησιμοποιηθεί.

Έτσι και πάλι επιβεβαιώνεται η θεωρία ότι και ο Ματθαίος (κεφ. 1 στιχ 18-25) αλλά και ο Λουκάς (κεφ.1 στιχ. 35)  είναι κείμενα γραμμένα :
 • είτε από ανθρώπους που δεν είχαν πρόσβαση ή ικανότητα ανάγνωσης των εβραϊκών κειμένων και άρα μόνο από τις προφορικές παραδόσεις των ραβίνων έλεγαν ότι νόμιζαν σχετικό,
 • είτε είχαν κατανόηση των εβραϊκών και πρόσβαση σε αυτά αλλά δεν είχαν γνώση ελληνικών γραμμάτων παρά μόνο προφορικής απλής συνεννόησης άρα και συγχέανε την εβραϊκή κορασίδα, νεανίς με την ελληνική οικιακή βοηθό, που συνήθως ήταν ανύπαντρες νεαρές και είχαν το κλητό όνομα Δεσποινίς, αλλά κανείς δε έκανε και έλεγχο παρθενίας ή ύπαρξης ερωτικών σχέσεων. Και στη σημερινή εποχή κάθε ανύπαντρη ονομάζεται δεσποινίς αλλά δεν είναι και ανάγκη να είναι και ανέγγιχτη οσία,
 • είτε ήταν εκ προμελέτης λόγω του εβραϊκού μεσσιανισμού η κατασκευή εκ των υστέρων μιας ιστορίας που "ταιριάζει" με όλες τις μεσσιανικές επιθυμίες των Εβραίων της εποχής εκείνης.

Και ενώ οι χριστιανικές πηγές αναφέρουν ότι τα κείμενα του Ησαΐα έχουν γραφτεί κατά τον 6ο π.χ αιώνα, το μίσος και η εκδικητικότητα του κειμένου κατά των Ελλήνων, περιέχει σημεία ιστορικά που μόνο μετά τις κτήσεις του Αλεξάνδρου 332 π.χ. και τις διαταγές των Σελευκιδών να δικαιολογούν τα αναφερόμενα ανθελληνικά εκδικητικά λόγια (κεφάλαιο 9 στίχοι 11-12).

Αυτά και άλλα πολλά σημεία ιστορικών ανισορροπιών της Βίβλου, την χαρακτηρίζουν επιεικώς αναχρονολογημένη, δείχνοντας γεγονότα που ήδη έζησαν οι συγγραφείς ή και οι αντιγραφείς των κειμένων να είναι ως παλαιά κείμενα όπου επιβεβαιώθηκαν τα γραπτά τους, και έτσι οι συγγραφείς των κειμένων να ονοματίζονται προφήτες που έχουν ειδικές σχέσεις  με το θεό τους.

Το ίδιο παραμύθι φαίνεται και στο γραπτό του Δανιήλ όπου ενώ παρουσιάζεται ως κείμενο του 586-536 π.χ. , τα ιστορικά γεγονότα που περιγράφονται είναι μέχρι και το 164 π.χ. ενώ μετά από εκείνο το χρονικό σημείο οι "προφητείες" γίνονται αοριστίες και ασυναρτησίες.

Και γενικά η Βίβλος είναι ένα μυθιστορηματικό βιβλίο που εκθειάζει το έθνος των Εβραίων, παρουσιάζοντας τα καλά και τα κακά γεγονότα κατόπιν εορτής ως προφητείες και θαύματα και τιμωρίες θεϊκές.

Στην επίσημη του γραφή στην εβραϊκή γλώσσα είναι ένα ποιητικά γραμμένο έργο λόγου με ομοιοκαταληξίες, ρυθμό και λεκτικά παίγνια. Οτιδήποτε άλλο πέραν από την φιλολογική του αξία, πρέπει να περάσει από λογική επιστημονική έρευνα.

Αναφορές:

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Jewish Messianism and Christian Milleniarinism. Ιουδαϊκός Λυτρωτισμός και Χριστιανικός Χιλιασμός

JERUSALEM - MAY 12: Pope Benedict XVI prays a...Image by Getty Images via @daylifeJewish Messianism and Christian Milleniarinism. Ιουδαϊκός Λυτρωτισμός και Χριστιανικός Χιλιασμός.
Ritchard H. Popkin 1980


Ψεκάστε, θεραπεύστε, τελειώσατε ... τώρα και στην Αθήνα

Κλείστε το ΕΣΥ, κλείστο και εσύ που πονάς! Σου φέραμε το σώστη σου!

Τελικά τι τα θέλουμε τα νοσοκομεία, τους ιατρούς, τα πτυχία, τις μελέτες, τα χειρουργικά εργαλεία, το εθνικό σύστημα υγείας, τα έξοδα για τα φάρμακα, τα φακελάκια, τα ράντζα, τις γάζες, τα ασθενοφόρα, τους και τις νοσοκόμες;

Νομίζω ότι το υπουργείο οικονομικών και το υπουργείο υγείας θα γλυτώσουν τόσα δισεκατομμύρια με τη χρήση αυτών των χριστιανών κομπογιαννιτών.

Θα μειωθούν τα έξοδα νοσηλείας, τα ασφάλιστρα των εργαζομένων, οι μισθοδοσίες των νοσοκομείων αλλά θα συνεχίσουμε να έχουμε έξοδα για κηδείες και ταφές. Μικρό το κακό ... δε λέτε;

Βλέπετε ότι και η ποσότητα νερού που καταναλώνουν δε χρειάζεται ούτε μεγάλο σύστημα ύδρευσης ούτε αποχέτευσης. Και πολύ τέλεια λύση, για να τη πιστέψουμε !

Οι ξένοι και εντόπιοι μεγιστάνες ξέρουν γιατί θέλουν τις ιδιωτικοποιήσεις και τα νησιά στην Ελλάδα !!! ΑΟΖ και μαύρος χρυσός.

The oil rig in Kavala, GreeceImage via WikipediaΚάποιοι πολιτικοί παράγοντες φαίνεται ότι έχουν εξαγοραστεί πολύ φθηνά για να καταστρέψουν και να καλύψουν τις οικονομικές δυνατότητες της πατρίδος μας.

Ξέρετε κύριοι Έλληνες ποιους πολιτικούς ψηφίζετε; Έρμαια του κάθε πουλημένου πολιτικού δεν έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται για την οικονομική μας καταστροφή.

Καταλαβαίνετε τώρα γιατί το Καστελόριζο είναι μικρό αλλά η πετρελαιόπιτα που έχει από κάτω είναι τεράστια. Η ανεξαρτησία της Κρήτης και οι υποκινητές της έχουν να κάνουν με το "διαιρείν και βασιλεύειν".

Οι ανακατατάξεις των αραβικών κρατών και των κυβερνήσεων τους  ξεκίνησαν από τις αλλαγές των ορίων οικονομικής αποκλειστικής εκμετάλλευσης  των θαλασσών.

Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν ελληνικών συμφερόντων εταιρίες έρευνας μέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Οι Έλληνες πολιτικοί απαγόρευσαν τις ίδιες επιχειρήσεις να κάνουν έρευνα που είναι και επιδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να δώσουν εξηγήσεις.

Η αντίσταση στις επεκτάσεις των κλεφτών και αρματωλών μέσα στην Ελλάδα πρέπει να δυναμωθεί. Η αντίσταση πρέπει να γίνει με πληροφόρηση και διάδοση των αληθειών που μας κρύβουν.


West begs Opec to raise oil productionΟ θρησκευτισμός μειώνει την ικανότητα μνήμης στους ηλικιωμένους

HippocampusImage by dantekgeek via FlickrΣε μελέτη που δημοσιεύθηκε (article) (Google translated στα ελληνικά) παρουσιάζεται μέσω μετρήσεων και δηλώσεων κάποιων 268 ατόμων άνω των 58 ετών, ότι ο ιππόκαμπος του εγκεφάλου παρουσίαζε ατροφία σε άτομα με έντονη θρησκευτική ζωή αλλά και σε άτομα με μηδενική θρησκευτική ζωή ( κατά το παραδοσιακό μέτρον άριστον).

Η περιοχή αυτή του εγκεφάλου συνδέεται άμεσα με την ικανότητα και τη ποιότητα της μνήμης του ανθρώπου.

Η συρρίκνωση που παρουσίαζαν οι έντονα και οι καθόλου θρησκευόμενοι ενήλικες είναι ισχυρή ένδειξη ότι η θρησκευτικότης και η αδιαφορία εξίσου προκαλούν ελάττωση της ικανότητας μνήμης που μπορεί και να πιθανολογείται από την επιλεκτική απομνημόνευση ιδεών και το φιλτράρισμα αποβολής οποιασδήποτε εναντιολογίας ως προς την επιλεγμένη θρησκευτική θεωρία.

Με άλλα λόγια είναι μια πράξη αυτοεπιβολής σε νοητική αναπηρία.

Και φυσικά κατά το πατροπαράδοτο Ελληνικό φθεύγμα "νους υγειής εν σώματι υγειές", οι μελέτες δείχνουν ότι ο ιππόκαμπος του εγκεφάλου στους ασκούμενους ηλικιωμένους είναι μεγαλύτερος από εκείνων που δεν ασκούνται σωματικά.

Με άλλα λόγια εάν το χρησιμοποιείς θα το έχεις, εάν το ξέχασες θα σε ξεχάσει, ισχύει και για την λογική μας ικανότητα μέχρι το τέλος της ζωής μας.

Πηγή: (richarddawkins.net)