Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

The Good Samaritan and the Racist - That Mitchell and Webb Look

Τελικά ποιος είναι ο καλός; ο κακός; ο πονηρός; ο ρατσιστής; ο φίλος; ο εχθρός;

Another One Of God's Great Ideas
Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Αποσπάσματα της Βίβλου της Εβραιοχριστιανικής Ελληνορθόδοξης Αγάπης

Depiction of Hannibal and his army crossing th...Image via Wikipedia
Το πρός "Hannibal ante portas" όχι και τόσο ευαγγέλιο.

Δευτερονόμιο 
20. 10 Ἐὰν δὲ προσέλθῃς πρὸς πόλιν ἐκπολεμῆσαι αὐτήν, καὶ ἐκκαλέσῃ αὐτοὺς μετ εἰρήνης·
20. 11 ἐὰν μὲν εἰρηνικὰ ἀποκριθῶσίν σοι καὶ ἀνοίξωσίν σοι, ἔσται πᾶς ὁ λαὸς οἱ εὑρεθέντες ἐν αὐτῇ ἔσονταί σοι φορολόγητοι καὶ ὑπήκοοί σου·
20. 12 ἐὰν δὲ μὴ ὑπακούσωσίν σοι καὶ ποιήσωσιν πρὸς σὲ πόλεμον, περικαθιεῖς αὐτήν,
20. 13 καὶ παραδώσει αὐτὴν κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου, καὶ πατάξεις πᾶν ἀρσενικὸν αὐτῆς ἐν φόνῳ μαχαίρας,
20. 14 πλὴν τῶν γυναικῶν καὶ τῆς ἀποσκευῆς καὶ πάντα τὰ κτήνη καὶ πάντα, ὅσα ἂν ὑπάρχῃ ἐν τῇ πόλει, καὶ πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν προνομεύσεις σεαυτῷ καὶ φάγῃ πᾶσαν τὴν προνομὴν τῶν ἐχθρῶν σου, ὧν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι.
20. 15 οὕτως ποιήσεις πάσας τὰς πόλεις τὰς μακρὰν οὔσας ἀπὸ σοῦ σφόδρα, αἳ οὐχὶ ἐκ τῶν πόλεων τῶν ἐθνῶν τούτων,
20. 16 ἰδοὺ δὲ ἀπὸ τῶν πόλεων τῶν ἐθνῶν τούτων, ὧν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι κληρονομεῖν τὴν γῆν αὐτῶν, οὐ ζωγρήσετε ἀπ αὐτῶν πᾶν ἐμπνέον, 


Το κατά "σκότωνε τα άτακτα παιδιά σου" φευαγγέλιο.

Δευτερονόμιο
21. 18 Ἐὰν δέ τινι ᾖ υἱὸς ἀπειθὴς καὶ ἐρεθιστὴς οὐχ ὑπακούων φωνὴν πατρὸς καὶ φωνὴν μητρὸς καὶ παιδεύσωσιν αὐτὸν καὶ μὴ εἰσακούῃ αὐτῶν,
21. 19 καὶ συλλαβόντες αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἐξάξουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γερουσίαν τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τοῦ τόπου αὐτοῦ
21. 20 καὶ ἐροῦσιν τοῖς ἀνδράσιν τῆς πόλεως αὐτῶν Ὁ υἱὸς ἡμῶν οὗτος ἀπειθεῖ καὶ ἐρεθίζει, οὐχ ὑπακούει τῆς φωνῆς ἡμῶν, συμβολοκοπῶν οἰνοφλυγεῖ·
21. 21 καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτοῦ ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἀκούσαντες φοβηθήσονται.

Το "Θα τη κρεμάσω (όχι τη Vapona) φευαγγέλιο"
21. 22 Ἐὰν δὲ γένηται ἔν τινι ἁμαρτία κρίμα θανάτου καὶ ἀποθάνῃ καὶ κρεμάσητε αὐτὸν ἐπὶ ξύλου,
21. 23 οὐκ ἐπικοιμηθήσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ξύλου, ἀλλὰ ταφῇ θάψετε αὐτὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτι κεκατηραμένος ὑπὸ θεοῦ πᾶς κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου· καὶ οὐ μιανεῖτε τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ. 

Και εδώ θα δείτε μια λίστα με τις απαγορεύσεις του Μωσή στους ομόφυλους του. Γιατί να δίνει τέτοιες εντολές; Πολύ απλά γιατί αυτές ήταν οι συνήθειες των ομόφυλων του !!!

Δευτερονόμιο
27. 11 Καὶ ἐνετείλατο Μωυσῆς τῷ λαῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων
27. 12 Οὗτοι στήσονται εὐλογεῖν τὸν λαὸν ἐν ὄρει Γαριζιν διαβάντες τὸν Ιορδάνην· Συμεων, Λευι, Ιουδας, Ισσαχαρ, Ιωσηφ καὶ Βενιαμιν.
27. 13 καὶ οὗτοι στήσονται ἐπὶ τῆς κατάρας ἐν ὄρει Γαιβαλ· Ρουβην, Γαδ καὶ Ασηρ, Ζαβουλων, Δαν καὶ Νεφθαλι.
27. 14 καὶ ἀποκριθέντες οἱ Λευῖται ἐροῦσιν παντὶ Ισραηλ φωνῇ μεγάλῃ
27. 15 Ἐπικατάρατος ἄνθρωπος, ὅστις ποιήσει γλυπτὸν καὶ χωνευτόν, βδέλυγμα κυρίῳ, ἔργον χειρῶν τεχνίτου, καὶ θήσει αὐτὸ ἐν ἀποκρύφῳ· καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς ἐροῦσιν Γένοιτο.
27. 16 Ἐπικατάρατος ὁ ἀτιμάζων πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
27. 17 Ἐπικατάρατος ὁ μετατιθεὶς ὅρια τοῦ πλησίον· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
27. 18 Ἐπικατάρατος ὁ πλανῶν τυφλὸν ἐν ὁδῷ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
27. 19 Ἐπικατάρατος ὃς ἂν ἐκκλίνῃ κρίσιν προσηλύτου καὶ ὀρφανοῦ καὶ χήρας· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
27. 20 Ἐπικατάρατος ὁ κοιμώμενος μετὰ γυναικὸς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὅτι ἀπεκάλυψεν συγκάλυμμα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
27. 21 Ἐπικατάρατος ὁ κοιμώμενος μετὰ παντὸς κτήνους· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
27. 22 Ἐπικατάρατος ὁ κοιμώμενος μετὰ ἀδελφῆς ἐκ πατρὸς ἢ ἐκ μητρὸς αὐτοῦ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
27. 23 Ἐπικατάρατος ὁ κοιμώμενος μετὰ πενθερᾶς αὐτοῦ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο. Ἐπικατάρατος ὁ κοιμώμενος μετὰ ἀδελφῆς γυναικὸς αὐτοῦ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
27. 24 Ἐπικατάρατος ὁ τύπτων τὸν πλησίον αὐτοῦ δόλῳ· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
27. 25 Ἐπικατάρατος ὃς ἂν λάβῃ δῶρα πατάξαι ψυχὴν αἵματος ἀθῴου· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο.
27. 26 Ἐπικατάρατος πᾶς ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἐμμενεῖ ἐν πᾶσιν τοῖς λόγοις τοῦ νόμου τούτου τοῦ ποιῆσαι αὐτούς· καὶ ἐροῦσιν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο. 

Ο Τζόνι Λη παρουσιάζει αυτοσχέδιες πατέντες για το τηλεχειριστήριο του Wii

Ο Τζόνι Λη, δημιουργεί σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία από φτηνά υλικά. Στην ομιλία αυτή, μας δείχνει πώς να μετατρέψουμε το χειριστήριο του Wii σε ψηφιακό πίνακα, σε οθόνη αφής και σε στερεοσκοπικά γυαλιά.

Johnny Lee
Researcher Johnny Lee became a YouTube star with his demo of Wii Remote hacks -- bending the low-cost game piece to power an interactive whiteboard, a multitouch surface, a head-mounted display ...


Why you should listen to him:

To understand Johnny Lee, just take a look at his website. Aside from his Wii Remote hacks -- voted the #1 tech demo of all time by Digg -- you can see all the other places his mind has turned: typography, photography, urban renewal ... to say nothing of his interesting sideline in Little Great Ideas, like the hypnotic "___ will ___ you."
Since earning his PhD from the the Human-Computer Interaction Institute at Carnegie Mellon University, he's joined the team at Microsoft responsible for Project Natal, a controller-free motion sensing device for the Xbox 360.
"This guy deserves a medal."
Cmdr Taco, Slashdot


A War on Science

Evolution and abiogenesis versus intelligent design.


Enhanced by Zemanta

Η νέα γενιά ευαγγελιστών. Χωρίς σχόλια ...

Τέρι Μουρ: Πώς να δένετε τα παπούτσια σας.

Ο Τέρι Μουρ ανακάλυψε ότι έδενε λάθος τα παπούτσια του σε όλη του τη ζωή. Μέσα στο πνεύμα του TED ανεβαίνει στη σκηνή για να μοιραστεί ένα καλύτερο τρόπο. (Ιστορική σημείωση: Αυτή ήταν η πρώτη τρίλεπτη ομιλία που δόθηκε στο TED, το 2005.)


Terry Moore
Terry Moore is the director of the Radius Foundation, a forum for exploring and gaining insight from different worldviews.


Why you should listen to him:

Terry Moore directs the Radius Foundation in New York, which, as its website says, "seeks new ways of exploring and understanding dissimilar conceptual systems or paradigms -- scientific, religious, philosophical, and aesthetic -- with the aim to find a world view of more complete insight and innovation. The Radius Foundation is a forum for different views."
The foundation has published several works that examine the intersection of religion and metaphysics with science and social action.
"His useful and whimsical presentation on how to tie shoes correctly was an easy way to return home from Monterey a better and wiser person."
-- anon, the TEDBlog

Ντάνιελ Τάμμετ: Διαφορετικοί τρόποι γνώσης

Ο Ντάνιελ Τάμμετ έχει γλωσσική, αριθμητική και οπτική συναισθησία -- που σημαίνει ότι η αντίληψη του για τις λέξεις, τα νούμερα και τα χρώματα μπλέκονται σε ένα νέο τρόπο αντίληψης και κατανόησης του κόσμου: Ο συγγραφέας του "Γεννημένος μια Μπλε Ημέρα," ο Τάμμετ μοιράζεται την τέχνη και το πάθος του για γλώσσες σε αυτή τη ματιά μέσα στο ωραίο μυαλό του.


Daniel Tammet is the author of "Born on a Blue Day," about his life with high-functioning autistic savant syndrome. He runs the language-learning site Optimnem, and his new book is "Embracing the Wide Sky: A Tour Across the Horizons of the Mind."Why you should listen to him:

Daniel Tammet is a writer, linguist and educator. He is the creator of Optimnem, a website that has provided language learning instruction to thousands around the globe. His 2006 memoir "Born on a Blue Day" describes his life with high-functioning autistic savant syndrome; his new book, "Embracing the Wide Sky: A Tour Across the Horizons of the Mind," is a personal and scientific exploration of how the brain works and the differences and similarities between savant and non-savant minds.

Tammet set a European record on March 14, 2004, when he recited the mathematical constantpi (3.141...) to 22,514 decimal places from memory in a time of 5 hours, 9 minutes.Enhanced by Zemanta