Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

ΑΖΙΖ ΝΕΣΙΝ-ΣΩΠΑ ,ΜΗ ΜΙΛΑΣJava forever / Lady Java

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Μπαίνουμε στο Τριώδιο, Νηστεία αγρυπνία και κατάρες


  1. «Επί τοις φρονούσι και λέγουσι κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου θεότητος, ως κτιστήν εκ τούτου πάντως και αυτήν την θείαν ουσίαν αναγκαζομένοις δοξάζειν. Κτιστή γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν, άκτιστον δε χαρακτηρίζει ουσίαν,καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσι εις αθεΐαν παντελή περιπίπτειν, και την ελληνικήν μυθολογίαν και τοις την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των χριστιανών πίστει προστριβομένοις, μη ομολογούσι δε κατά τας αγίας θεοπνεύστους θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου θεότητος ανάθεμα τρις».

    Δηλαδή, ανάθεμα τρεις φορές στους Ορφέα, Θαλή, Αναξίμανδρο, Αναξιμένη, Πυθαγόρα, Ξενοφάνη, Παρμενίδη, Ζήνωνα, Εμπεδοκλή, Ηράκλειτο, Αναξαγόρα, Δημόκριτο, Σωκράτη, Πλάτωνα κ.ά.
  2. «Τοις τα ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη διά παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίαις επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε ετέρους ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς ενάγειν αυταίς και διδάσκειν ανενδοιάστως ανάθεμα τρις».
  3. «Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ’ εαυτών και την καθ’ ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τας πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις και ως αυθυπόστατον την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον του Δημιουργού, του από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα, και ως ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξουσιαστικώς και δεσποτικώς ανάθεμα τρις».
  4. «Τοις δεχομένοις και παραδιδούσι τα μάταια και ελληνικά ρήματα, ότι τε προϋπαρξίς εστι των ψυχών, και ουκ εκ του μη όντος τα πάντα εγένετο και παρήχθησαν, ότι τέλος εστι της κολάσεως ή αποκατάστασις αύθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και διά των τοιούτων λόγων την βασιλείαν των ουρανών λυομένην πάντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ην αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ο Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε και παρέδοτο και διά πάσης της Παλαιάς και Νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν ότι και η κόλασις ατελεύτητος και η βασιλεία αϊδιος, διά δε των τοιούτων λόγων εαυτούς τε απολλύουσι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένους γενομένοις ανάθεμα τρις».
  5. «Τοις ευσεβείν μεν επαγγελλομένοις, τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα τη ορθοδόξω και καθολική εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γης, και των άλλων κτισμάτων αναιδώς ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν ανάθεμα τρις».
  6. «Τοις την μωράν των έξωθεν (= Ελλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, ή και ομοίως τοις αλόγοις ζώοις ταύτας απόλλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις και διά τούτο ανάστασιν, και κρίσιν, και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσινανάθεμα τρις».
  7. «Τοις λέγουσιν ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά αγίων και καθολικών συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων πατέρων αναθέματι καθυποβληθέντας, ως αλλότριοι της καθολικής εκκλησίας διά την εν λόγοις αυτών κίβδηλον και ρυπαράν περιουσίαν κρείττονές εισι κατά πολύ, και ενταύθα και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε κατά πάθος ανθρώπινον ή αγνόημα πλημμελησάντων ανάθεμα τρις».

Τα ως άνω αναθέματα καταγράφονται στο «Τριώδιον», τα οποία περιέχονται στο «Συνοδικόν της Αγίας Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου υπέρ της Ορθοδοξίας».
Από την «Παρακλητικήν» λαμβάνεται επίσης ένα τροπάριο και ένας μακαρισμός.

Μια Κυριακή στην εκκλησία της γειτονιάς ήρθε το "άγιο πνεύμα"

Sunday Morning Service 8/12/2007. World of Pentecost Church in Burlington NC. Kenny Godair is out Pastor. What an awesome time we had in the Holy Ghost. The youth had just got back from Youth Congress and one of the Asst Pastors Bro Michael George had preached were not just an ordinary church. Praise God !!!!Οι μέσα και οι έξω, χριστιανισμός και μασωνισμός. Οι μυστικότητες που φοβίζουν τους ανίδεους

Η φοβία του ανίδεου; Η φοβία της ημιμάθειας; Η φοβία της ανατροπής του κατεστημένου; Ποιος φοβάται ποιον τελικά; Οι μυημένοι μασώνοι κρατούν τους αμύητους μακρυά τους, όπως και οι χριστιανοί κρατούσαν μακρυά τους κατηχούμενους και τους αβάπτιστους.

Τώρα κάποιοι άλλοι τους κρατάνε έξω από το κύκλωμα τους, και οι χριστιανοί οι πάλαι ποτέ άρχουσα τάξη του Βυζαντινισμού, νιώθουν την απειλή ότι η εξουσία, η κοινωνική μέριμνα και προγραμματισμός δεν είναι στα χέρια τους. Οι θεοί όλου του κόσμου συνεργάζονται σε αλλότρια χωρία, και οι φανατικοί μιας ιδέας τρομοκρατούνται από τη σκέψη και μόνο ότι αυτοί δεν είναι πλέον το κέντρο αποφάσεων για τις ζωές του κόσμου. Η κόλαση πλέον δε τρομάζει αρκετά. Τώρα χρειάζονται πολιτικές και νομικές κυρώσεις εναντίων οποιουδήποτε ταράζει τα νερά της ήρεμης επικυριαρχίας τους.

Οι διαλλακτικοί θρησκεύοντες μασώνοι κάθε θρησκείας και έθνους συνεργάζονται, συνδιαλλέγονται και συνομιλούν ειρηνικά μέσα από τις διαφορές και τις ομοιότητες της σκέψης, νόησης και επιθυμίας. Απαλύνουν τους δογματισμούς και συμπορεύονται φιλοσοφικά. Δε παρακαλούν για νέα μέλη, δε διατάσσουν προσυλητισμούς, δε χρειάζονται Σκυθόπολη, Άουσβιτς, Αρένα με λέοντες. Αρκεί μια αίτηση που θα εγκριθεί από τα άλλα μέλη με ψήφο.

Οι άνθρωποι αναζητούν στη σκέψη, στο λόγο και στη φαντασία, απαντήσεις για τα αναπάντητα ερωτήματα που μπαίνουν στο μυαλό του κάθε γεννημένου με σκέψη κοινωνικού ανθρώπου. Γιατί, πότε, πως, εγώ, οι άλλοι, το πριν, το μετά, το ίσως είναι ερωτήσεις που σε γεννούν και σε πεθαίνουν, σε ακολουθούν και σε διαμορφώνουν ανάλογα με την ικανότητα του νοός.

Οι δογματισμοί ήταν μορφή σκέψης του απολίτιστου ανθρώπου, που επιρρέασαν και τις αρχαιοελληνικές κοινωνίες και είναι αυτές που καταδίκασαν το Σωκράτη σε θάνατο με τη συκοφαντία της ασέβειας προς τα αποδεκτά θεία της Αθηναϊκής κοινωνίας.

Ο φιλόσοφος άνθρωπος πρέπει να αγαπά τις αρετές της νόησης και κατανόησης, της επιστήμης και της συνεργασίας, της συνύπαρξης και συμμετοχής. Οι παλαιοί τύποι δογματολογικής διοίκησης των κοινωνιών πρέπει να απομακρυνθούν από τις πολιτικές και διοικητικές εξουσίες.

Κάποτε οι ορθόδοξοι χριστιανοί αποτελούσαν το κύκλο εμπιστοσύνης του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Οι επίσκοποι διορίστηκαν Δεσπότες (πολιτικός θόκος εξουσίας) και είχαν θέση αντιπροσωπίας του αυτοκράτορα και των μελών του Πραιτωρίου. Ήταν φοροεισπράκτορες και επέβαλαν διαχωρισμό των κοινωνικών τάξεων με δυνάμεις να απαγορεύουν και να καταλύουν γάμους σε άτομα από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, αφού ήταν εκείνοι με πολιτική εξουσία να δίνουν άδειες γάμου στο λαό.

Τώρα βλέπουν ότι οι εκλεκτοί άρχοντες διαλέγουν άλλη πηγή πνευματικής έμπνευσης, συνδιαλλέγονται μακρυά από δογματικές παρωπίδες, και τα χειροφιλήματα έχουν γίνει χειραψίες. Τα χάνουν τα βότσαλα από τη παραλία τους οι χριστιανοί. Κλείνει η αποκλειστική αντιπροσωπεία του Θεού. Απελευθερώθηκαν και αυτά τα επαγγέλματα στην Ελλάδα.
Η Μακεδονία στην ΟξφόρδηΗ Μακεδονία στην Οξφόρδη


Της Μαίρης Αδαµοπούλου
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011Μυρίζει ακόµη χώµα. Βγήκεαπό τη βασιλικήγη των Αιγών µόλις πριν από τρία χρόνια και δεν το έχει δει κανείς πέρα από τους αρχαιολόγους που το έφεραν στο φως. Το περίτεχνο ολόχρυσο στεφάνι όµως από τον τάφο του γιου του Μεγάλου Αλεξάνδρου – του Ηρακλή –, που δολοφονήθηκε σε ηλικία µόλις 17 ετών, είναι έτοιµο να «πετάξει». Και να αποτελέσει ένα από τα 551 αριστουργήµατα της µακεδονικής τέχνης που θα ταξιδέψουν στο Ashmolean Μuseum στην Οξφόρδη µε αφορµή την έκθεση «Από τον Ηρακλή στον Μεγάλο Αλέξανδρο.

Θησαυροί από την αρχαία πρωτεύουσα των Μακεδόνων στα χρόνια της ∆ηµοκρατίας», που τίθεται υπό την αιγίδα του Πρωθυπουργού.

Βασιλιάδες – από τον Περδίκκα έως τον Φίλιππο Β’ και τον Αλέξανδρο – που πολεµούν κι άλλοι πουέχουν βγει για κυνήγι µετα όπλα τους. Βασιλείς- αρχιερείς στολισµένοι µε τα ιερατικά τους διαδήµατα. Βασίλισσες - πρωθιέρειες φορτωµένες µε κοσµήµατα και ιερά σκεύη.

∆έσποινες των οποίων η δράση άγγιξε τα όρια του µύθου, όπως η Ευρυδίκη: µητέρα τριών βασιλιάδων και γιαγιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η γυναίκα που διαχειρίστηκε την εξουσία σαν άνδρας. Συµπόσια όπως απεικονίζονται στις χρυσελεφάντινες κλίνες του Φιλίππου Β’ και στα µωσαϊκά των ανδρώνων του ανακτόρου. Μεγαλοπρεπείς ταφικές πυρές.

Είναι ο κόσµος της παλιάς µακεδονικής πρωτεύουσας – των Αιγών – όπως αναδύεται µέσα από ευρήµατα των ανασκαφών των τελευταίων 20 ετών που διενεργεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και η ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Και η πρώτη από τις δύο µεγάλες εκθέσεις - αφιερώµατα στον µεγάλο στρατηλάτη που ετοιµάζονται στην Ευρώπη (η δεύτερη προγραµµατίζεται για το φθινόπωρο στο Μουσείο του Λούβρου), όπου από τα 551 έργα τέχνης τα 527 εκτίθενται για πρώτη φορά. «Είναι µια ευκαιρία να δείξουµε ότι κάτι αλλάζει στη χώρα, να αναδείξουµε τη νέα Ελλάδα. ∆ιότι ο τρόπος που αντιλαµβάνεται ο κόσµος ποιοι είµαστε και ποια είναι η δική µας ταυτότητα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο που αναδεικνύουµε την κληρονοµιά µας. Με εκθέσεις σαν και αυτή η Ελλάδα δηλώνει “είµαι εδώ, συµµετέχω” και δείχνει όχι µόνο τον αρχαίο πολιτισµό της, αλλά και το ποιοι είµαστε σήµερα», επισηµαίνει ο υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού Παύλος Γερουλάνος.

Στόχος της έκθεσης είναι να αποκαλυφθεί η συνέχεια του µακεδονικού βασιλείου από την Εποχή του Σιδήρου ώς την Ελληνιστική Περίοδο, περίοδο περίπου επτά αιώνων, αλλά και να αναδειχθούν τα πρόσωπα, σε αντίθεση µε την έκθεση του Λούβρου, όπου το βάρος δίνεται στον χώρο.

Οσο γιατην πολιτική διάσταση; «Θα θέλαµε να αποσυνδέσουµε την έκθεση από το σύγχρονο πολιτικό πρόβληµα», τονίζει η ευρωβουλευτής και καθηγήτρια στο ΑΠΘ Χρυσούλα Παλιαδέλη. «Εµείς παρουσιάζουµε εικόνες από τις Αιγές γεµάτες µε ελληνική τέχνη, ελληνικές επιγραφές. Οποιος θέλει να βγάλει συµπεράσµατα σχετικά µε το τι µιλούσαν οι αρχαίοι Μακεδόνες µπορεί. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλουµε να τονίσουµε».

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Φθηνή ενέργεια: Ο πονοκέφαλος κάθε κυβέρνησης, που μειώνει τη φοροείσπραξη

Η φθηνή ενέργεια, έχει πολλά να προσφέρει στους καταναλωτές, αλλά έχει να αφαιρέσει τη δυνατότητα φορολόγησης της από τις κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις είναι εξαρτημένες από τη φορολόγηση κάθε αξίας που πωλείται, καταναλώνεται και παράγεται. Εάν οι πολίτες έχουν πρόσβαση στη παραγωγή για ίδια κατανάλωση ενέργεια, τότε κάθε κυβέρνηση χάνει από τις τιμολογήσεις μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, μη έχοντας τη δυνατότητα ελέγχου της παραγωγής, αποταμίευσης ή κατανάλωσης ενέργειας.

Οι κυβερνήσεις έχουν κίνητρο να απαγορεύουν τη φτηνή ή δωρεάν πρόσβαση σε ενέργεια, και ενεργειακούς μηχανισμούς και πόρους.


Ο περιβάλλον κόσμος μας σε πολλά (800) MegaPixels

Αν είμουν ταξιτζής στο Σύμπαν θα είχα χαθεί για πάντα, αφού δε θα ήξερα το δρόμο να γυρίσω πίσω από κει που έφυγα.

Και να σκεφτεί κανείς ότι οι διευθύνσεις που έχουμε τα σπίτια μας και τα γραφεία μας, είναι σχετικά στο ίδιο σημείο ως προς τα γειτονικά κτίρια. Το σπίτι μας (Γη) κινήται με μεγάλη ταχύτητα στις τρεις διαστάσεις με μικτή ελικοειδή κίνηση. Φαντάσου τώρα να θέλεις να το ξαναβρείς μετά από λίγα χρόνια αφού επιστρέψεις από κάπου μακρυά ...

Ποιά πυξίδα θα δείχνει ποιο Βορρά; Ποιο ταχύμετρο θα μας πει πόσο ταξιδεύουμε; Ποιο χρονόμετρο θα μας πει πόσο χρόνο διήρκησε το ταξίδι μας; Ποιο είναι εμπρός; Ποιο είναι παλαιό και μελλοντικό; Τι είναι χρόνος; Τι είναι αρχή; Τι είναι τέλος;Η ψευδοεπιστήμη στην υπηρεσία των θρησκειών, κυβερνήσεων και προπαγάνδας

Ποτέ μη πιστεύεις ότι ακούς ή διαβάζεις, ειδικά όταν αναφέρουν "επιστήμη" στις δικαιολογήσεις τους. Οι επιστημονικές έρευνες έχουν εκδοθεί και έχουν ελεχθεί από άλλους επιστήμονες, όχι πάντα φιλικούς προς τους παραγωγούς των μελετών. Έχε υπ᾽ όψιν κάθε τι που ακούς αλλά να το πιστεύεις αφού ελέγξεις το θέμα από όλες τις πτυχές του.

Never believe whatever you hear or read, especially when words imply "science" involved. Scientific researches are published and tested by other scientists, not always friendly towards the original issuers of the researches. Keep under consideration whatever you listen, but believe it after you confirm the subject from all its aspects.

Όταν η θρησκευτική ανάγκη για δικαίωση χρησιμοποιεί παράτυπη επιστημονική έρευνα, τότε οι θρησκείες και οι δογματισμοί τους γίνονται "αποτελέσματα ερευνών". Τα ούρα των αγοριών και των κοριτσιών "επιβεβαιώνουν" το Κοράνι.

When the religious need for compurgation uses irregular scientific research, then the religion and their dogmatism they become “results of researches”. The urine of boys and girls "confirm" the QuranΤα δένδρα προδίδουν εβραίους !!! The trees betray Jews!!!Οι αμερικανοί ιθαγενείες μιλούσαν αραβικά !!!!!! The Americans natives spoke arabic !!!!!!Η κυβερνητική προπαγάνδα χρηματοδοτεί αλητήριες μεθοδεύσεις που τις ονομάζει "επιστημονικές μεθόδους". Έτσι οι Έλληνες με το ζόρι έπρεπε να εμφανιστούν ως Αφρικανοί.

The governmental propaganda finances dodgy methodism as “scientific methods”. Thus the Greeks with great dosage of imagination should have presented themselves as Africans.


Το τηλεσκόπειο Hubble βλέπει το Θεό να κατασκευάζει το Σύμπαν
Hubble Telescope sees God creating the Universe !!!!!!!!!!
Το να διαβάζεις και να ψάχνεις την Αλήθεια είναι Αρετή. Το να βασίζεσαι μόνο στην επιθυμία σου για να καταλάβεις τι προβάλεται μπροστά σου είναι ηλιθιότητα και Πονηρότης.

Your desire to read and search for the Truth it is Virtue. To base your actions in your desire only, in order to understand what is projected in front of you it is stupidity and Evilness.

Graphology, psychology and employment. Γραφολογία, ψυχολογία και επιλογή εργασίας

Πολλές επιχειρήσεις προσπάθησαν να βρούνε κατά πόσο ένας υποψήφιος εργαζόμενος, έχει συμβατότητα με τη θέση εργασίας που αναζητά, και χρησιμοποίησαν γραφολόγους ή και ψυχολόγους για να "μετρήσουν" τη συμβατότητα.

Η πιθανότητα επιτυχούς πρόβλεψης είναι στο 20% όπως και με το να μη χρησιμοποιήσεις κανενός είδους ειδικό να αποφανθεί.

Εδώ υπάρχει ένα δείγμα κακής χρήσης της επιστήμης ενός αντικειμένου γνώσης για την "πρόβλεψη και υπολογισμό" ικανοτήτων ενός ατόμου σε άλλο τομέα επιστημονικής γνώσης ή εμπειρίας.

Δε θα το αποκαλούσα παρεπιστήμη, για το απλό λόγο ότι δεν έχει κανένα επιστημονικό βάραθρο να στηρίζουμε τα αποτελέσματα μιας επιστημονικής έρευνας επί ενός ατόμου, ως στοιχεία και γνώσης του ατόμου σε ένα άλλο τομέα επιστήμης, εμπειρίας ή γνὠσης.

Η γραφολογία είναι καλή στο τομέα της, αλλά αυτό δεν επιτρέπει να τη χρησιμοποιούμε για άσχετα συμπεράσματα.

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Νότις: «Δεν είμαι Χριστιανός, διότι είμαι Έλληνας»!


Νότις: «Δεν είμαι Χριστιανός, διότι είμαι Έλληνας»!Ποιά ήταν η Θάμαρ και τί «εύχονται» οι Ιερείς στις νύφες, στις λεχώνες και στις γυναίκες που αποβάλλουν;


Ποιά ήταν η Θάμαρ και τί «εύχονται» οι Ιερείς στις νύφες, στις λεχώνες και στις γυναίκες που αποβάλλουν;


Αναδημοσίευση από : Πάρε - Δώσε  Πόσοι άνθρωποι άραγες, που έχουν επικυρώσει τον δεσμό τους με θρησκευτικό γάμο, έχουν ίσως ακούσει, ανάμεσα στα λόγια που ψάλλει ο παπάς κατά την διάρκεια τού «μυστηρίου», το όνομα «Θάμαρ»; Μάλλον ελάχιστοι, καθώς ουσιαστικά, κανείς δεν καταλαβαίνει τί ψάλλεται εκείνη την ώρα μέσα στην εκκλησία, ούτε καν κι ο ίδιος ο παπάς. Αλλά κι απ’ αυτούς που έχουν συγκρατήσει στην μνήμη τους αυτό το όνομα, πόσοι γνωρίζουν ποια ήταν η Θάμαρ;

Ας ανοίξουμε λοιπόν σ’ αυτό το σημείο μια παρένθεση κι ας την γνωρίσουμε…

Παρ’ ότι λοιπόν, στον πολύ κόσμο, το όνομα «Θάμαρ», δεν λέει απολύτως τίποτε, εν τούτοις το όνομα «Αυνάν» κάτι, ίσως, να λέει (βλέπε
«αυνανισμός»).

Στην «θεόπνευστη» Βίβλο μαθαίνουμε, πως ο Αυνάν κλήθηκε, από τον πατέρα του, Ιούδα, να αντικαταστήσει τον νεκρό αδελφό του, Ηρ (τον σκότωσε ο Θεός, χωρίς να αναφέρεται ο λόγος), και να γονιμοποιήσει την -χήρα πλέον- νύφη του, έτσι ώστε να «αναστήσει» το σπέρμα τού αδελφού του. Η χήρα αυτή, είναι η Θάμαρ, η οποία μάς απασχολεί εδώ. Επειδή όμως, σύμφωνα με αυτό το εβραϊκό έθιμο, τα παιδιά που θα γεννιόταν, δεν θα θεωρούνταν παιδιά τού Αυνάν, αλλά παιδιά του νεκρού αδελφού του, Ηρ, ο Αυνάν αρνείται να εκσπερματώσει στον κόλπο της και προτιμά να «ξοδεύει» το σπέρμα του, χύνοντάς το στο έδαφος. Αυτή η άρνηση τού Αυνάν, εξοργίζει τον «πανάγαθο» Θεό και τον στέλνει στα «θυμαράκια» να κάνει «συντροφιά» στον νεκρό αδελφό του. Ίσως αξίζει να γίνει αναφορά εδώ, στην επιλεκτική οργή τού Κυρίου, καθώς στην περίπτωση τού «θεοσεβή» Λωτ, ο οποίος γκάστρωσε τις δυο του κόρες, δεν είδε και δεν άκουσε τίποτε…
Στον Ιούδα, απομένει ένας ακόμη γιος για να επιτελέσει το «ιερό καθήκον» τής «ανάστασης» τού σπέρματος τού Ηρ: Ο Σηλώμ. Είναι όμως ανήλικος και θα πρέπει πρώτα να ενηλικιωθεί για να αναλάβει αυτή την «αποστολή». Έτσι, μέχρις ότου γίνει αυτό, ο Ιούδας στέλνει την Θάμαρ να μείνει στο πατρικό της. Μετά από μερικές ημέρες, ο Ιούδας χάνει και την γυναίκα του, Σουά, και για να γεμίσει λίγο τη ζωή του, μεταβαίνει στην Θαμνά, για να επιβλέψει την κουρά τών προβάτων του. Η Θάμαρ πληροφορείται αυτή την μετάβαση τού πεθερού της και τότε…Η συνέχεια στο ακόλουθο «θεϊκό» κείμενο:…

«καὶ περιελομένη τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως ἀφ᾿ ἑαυτῆς, περιεβάλετο θέριστρον καὶ ἐκαλλωπίσατο καὶ ἐκάθισε πρὸς ταῖς πύλαις Αἰνάν, ἥ ἐστιν ἐν παρόδῳ Θαμνά· εἶδε γὰρ ὅτι μέγας γέγονε Σηλώμ, αὐτὸς δὲ οὐκ ἔδωκεν αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα. καὶ ἰδὼν αὐτὴν Ἰούδας ἔδοξεν αὐτὴν πόρνην εἶναι· κατεκαλύψατο γὰρ τὸ πρόσωπον αὐτῆς, καὶ οὐκ ἐπέγνω αὐτήν. ἐξέκλινε δὲ πρὸς αὐτὴν τὴν ὁδὸν καὶ εἶπεν αὐτῇ· ἔασόν με εἰσελθεῖν πρὸς σέ· οὐ γὰρ ἔγνω ὅτι νύμφη αὐτοῦ ἐστίν. ἡ δὲ εἶπε· τί μοι δώσεις, ἐὰν εἰσέλθῃς πρός με; ὁ δὲ εἶπεν· ἐγώ σοι ἀποστελῶ ἔριφον αἰγῶν ἐκ τῶν προβάτων μου, ἡ δὲ εἶπεν· ἐὰν δῷς μοι ἀρραβῶνα, ἕως τοῦ ἀποστεῖλαί σε. ὁ δὲ εἶπε· τίνα τὸν ἀρραβῶνά σοι δώσω; ἡ δὲ εἶπε· τὸν δακτύλιόν σου καὶ τὸν ὁρμίσκον, καὶ τὴν ράβδον τὴν ἐν τῇ χειρί σου. καὶ ἔδωκεν αὐτῇ καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτήν, καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν ἐξ αὐτοῦ. 19 καὶ ἀναστᾶσα ἀπῆλθε καὶ περιείλετο τὸ θέριστρον αὐτῆς ἀφ᾿ ἑαυτῆς καὶ ἐνεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως αὐτῆς» (Γένεσις, 38: 14-19).

Μετάφραση:

«Κι εκείνη έβγαλε τα ενδύματα της χηρείας της, σκεπάστηκε με κάλυμμα, και περιτυλίχθηκε, και κάθησε κοντά στη δίοδο, που είναι στον δρόμο τής Θαμνά· επειδή, είδε ότι ο Σηλώμ είχε γίνει μεγάλος, κι αυτή δεν δόθηκε σ’ αυτόν για γυναίκα. Και όταν ο Ιούδας την είδε, τη νόμισε για πόρνη· επειδή, είχε σκεπασμένο το πρόσωπό της. Και στον δρόμο στράφηκε σ’ αυτή και είπε: Άφησέ με, σε παρακαλώ, να μπω μέσα σε σένα· επειδή, δεν γνώρισε ότι ήταν η νύφη του. Κι εκείνη είπε: Τι θα μου δώσεις για να μπεις μέσα σε μένα; Κι εκείνος είπε: Εγώ θα σου στείλω ένα κατσικάκι από τις κατσίκες του κοπαδιού. Κι εκείνη είπε: Μου δίνεις ένα ενέχυρο, μέχρις ότου να το στείλεις; Κι εκείνος είπε: Τι ενέχυρο να σου δώσω; Κι εκείνη είπε: Το δακτυλίδι σου και το περιδέραιο και την ράβδο, που έχεις στο χέρι σου. Και της τα έδωσε, και μπήκε μέσα σ’ αυτήν, και συνέλαβε απ’ αυτόν. Ύστερα απ’ αυτά, αναχώρησε, και αφού έβγαλε το κάλυμμά της, ντύθηκε τα ενδύματα της χηρείας της».

Εν ολίγοις, η χηρεύσασα Θάμαρ, αφού ντύνεται σαν πόρνη, καλύπτοντας το πρόσωπό της με το χαρακτηριστικό πέπλο που διακρίνει τις, «ελαφρών ηθών», γυναίκες της ιουδαϊκής κοινωνίας, εξαπατά τον -επίσης, πρόσφατα, χήρο- πεθερό της και πηδιέται μαζί του «επί πιστώσει» (και γκαστρώνεται μάλιστα), λαμβάνοντας ως ενέχυρο το δακτυλίδι του, έως ότου τής στείλει το κατσικάκι που τής υποσχέθηκε.
Ας παρακάμψουμε τα πάμπολλα «ηθικά» μηνύματα που εκπέμπει τον εν λόγω «θεόπνευστο» κείμενο κι ας κλείσουμε την παρένθεση.
Επιστρέφουμε στο «μυστήριο» τού γάμου και «τα λόγια τού παπά»…
Ερώτηση: Τί εύχεται ο παπάς στην νύφη, μόλις περνάει στο δάκτυλό της το δακτυλίδι τού γάμου;
Απάντηση (και κρατηθείτε): 
«Να λάμπει ο δακτύλιός σου, ως ο δακτύλιος τής Θάμαρ»!
Τρέλα! Η πόρνη Θάμαρ που πηδήχτηκε για ένα δακτυλίδι, εμφανίζεται μέσα στην εκκλησία, ως πρότυπο ηθικής! Ταυτοχρόνως δε, η νύφη εξομοιώνεται με μια πουτάνα! Το διανοείστε; Μήπως, επίσης, κάνετε αυτομάτως τώρα κι έναν συνειρμό με το πορνικό πέπλο τής Θάμαρ και το πέπλο τής νύφης;
Και προσέξτε τώρα, στο ακόλουθο βίντεο, πως οι ίδιοι οι παπάδες και οι θεολόγοι αγνοούν, τόσο το τί γράφει η Αγία Γραφή, όσο και το τι ψάλλεται στις εκκλησιές. Και λογικά, τώρα, μπορεί να αναλογιστεί κάποιος: Όταν τέτοια πράγματα τα αγνοούν οι «αυθεντίες» τής θρησκείας (ή προσποιούνται πως τα γνωρίζουν), πως είναι δυνατόν να τα γνωρίζουν οι «πιστοί»;

Θαυμάστε τους…


Μια άλλη ευχή που διαβάζουν οι παπάδες στις γυναίκες, είναι αυτή τής λοχείας. Σύμφωνα με το εθιμοτυπικό τής Εκκλησίας, η γυναίκα απ’ την στιγμή που θα γεννήσει, θα πρέπει να «σαραντίσει» πριν μπει σε εκκλησία και τής διαβάσει ευχή ο παπάς. Στο διάστημα αυτό, δεν θα πρέπει να βγαίνει απ’ το σπίτι της. Βεβαίως, στις μέρες μέρες μας, όλο και πιο λίγες γυναίκες ακολουθούν αυτόν τον κανόνα τής Εκκλησίας και πολλές απ’ αυτές, κάτω από την πίεση τού κοινωνικού περιβάλλοντος. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, το ιερατείο, έχει εκ των πραγμάτων αναγκασθεί να κάνει μια «έκπτωση». Έτσι, έχει εφευρεθεί και η λεγόμενη «μισή ευχή» που διαβάζεται στις είκοσι μέρες τής λοχείας. Βεβαίως, η λεχώνα απ’ την στιγμή που θα «σαραντίσει», ωφείλει να πάει στην εκκλησία για να λάβει αυτή τη φορά, ολόκληρη την ευχή (συνήθως, με «ότι έχει ευχαρίστηση»).
Για ποιον λόγο όμως, «επιβάλλει» η Εκκλησία τον εγκλεισμό των λεχώνων στο σπίτι, απ’ την στιγμή που ιατρικώς, είναι σε θέση κυκλοφορήσουν, ελάχιστες ημέρες μετά την γέννα;
Η απάντηση είναι η εξής: Επειδή η γυναίκα θεωρείται βρόμικη, ακάθαρτη κι ανήθικη, συνέπεια τού «προπατορικού αμαρτήματος». Ακριβώς για τον ίδιο λόγο (επειδή δηλαδή θεωρείται βρόμικο και μιαρό ον), δεν επιτρέπεται ή είσοδός της στο «ιερό» τής εκκλησίας, καθώς και η «μετάληψη της Θείας Kοινωνίας», όταν βρίσκεται σε έμμηνο ρήση (περίοδο). Σημειώστε δε, πως πρόκειται για ένα καθαρά ιουδαϊκό έθιμο, το οποίο δεν απέφυγε ούτε η Παναγία (ως Εβραία), παρ’ όλο που «συνέλαβε» τον Ιησού με τρόπο «άσπιλο», «αμόλυντο» και «άμωμο». Η Εκκλησία, μάλιστα, τιμά το συγκεκριμένο γεγονός στις 2 Φεβρουαρίου (Υπαπαντή), όταν μετά τον «σαραντισμό» της επισκέφθηκε τον ναό τού Σολομώντα για να «προσφέρει» τον νεογέννητο Ιησού στον Θεό.
Η ευχή έχει ως εξής, όπως την διαβάζουμε από το «Μέγα Ευχολόγιον»:

Κύριε, ο Θεός ημών, ο παραγενόμενος επί σωτηρία τού γένους τών ανθρώπων, παραγενού και επί επί την δούλην σου (τήνδε), και καταξίωσον αυτήν διά τών ευχών τού τιμίου Πρεσβυτερίου, καταφυγείν εν τη αγία σου Καθολική Εκκλησία, και τυχείν τής εισόδου τού Ναού τής δόξης σου· και αξίωσον αυτήν μεταλαβείν τού τιμίου Σώματος και Αίματος τού Χριστού σου. Απόπλυνον αυτής τον ρύπον τού σώματος, και τον σπίλον τής ψυχής, εν τη συμπληρώσει τών τεσσαράκοντα ημερών· όπως, αξιωθείσα εισελθείν εν τω αγίω Ναώ σου, δοξάση συν ημίν το πανάγιον Όνομα, σού τού Πατρός, και τού Υιού, και τού Αγίου Πνεύματος, νυν, και αεί, και εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
Οι αισχρές «ευχές», γίνονται ακόμη πιο αισχρές, στην περίπτωση των γυναικών που αποβάλλουν κατά την διάρκεια τής κύησης. Αποκαλούνται ευθέως «φόνισσες» (εκτός από «αμαρτωλές» και «ρυπαρές»), ακόμη κι αν η αποβολή τού εμβρύου γίνεται παρά την θέλησή τους. Διαβάζουμε, λοιπόν, ξανά από το «Μέγα Ευχολόγιον»:
Δέσποτα Κύριε, ο Θεός ημών, ο τεχθείς εκ τής αγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, και εν φάτνη ως βρέφος ανακλιθείς· αυτός την παρούσαν δούλην σου (τήνδε), την εν αμαρτίαις σήμερον εις φόνον περιπεσούσαν, εκουσίως, ή ακουσίως, και το εν αυτή συλληφθέν αποβαλομένην, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος· και συγχώρησον αυτή, τα εκούσια, και τα ακούσια πταίσματα, και διαφύλαξον από πάσης τού διαβόλου μηχανουργίας· και τον ρύπον κάθαρον, τούς πόνους θεράπευσον, την ρώσιν και ευρωστίαν τω σώματι συν τη ψυχή αυτής Φιλάνθρωπε δώρησαι· και δι’ Αγγέλου φωτεινού ταύτην περιφρούρησον από πάσης επελεύσεως τών αοράτων δαιμόνων. Ναι, Κύριες, από νόσου και μαλακίας· και καθάρισον αυτήν από τού σωματικού ρύπου, και τών ποικίλων αυτή επερχομένων ενοχλήσεων σπλαχνικών, και έξαξον αυτήν, διά τής πολλής σου ελεημοσύνης, εν τω ταπεινώ αυτής σώματι, και ανάστησον αυτήν από τής κλίνης, ης επίκειται· ότιεν αμαρτίας εκυήθημεν και εν ανομίαις, και διά ρύπου πάντες εσμέν ενώπιόν σου Κύριε, και μετά φόβου βοώμεν, και λέγομεν· Επίβλεψον εξ ουρανού, και ίδε την ασθένειαν ημών τών καταδίκων· και συγχώρησον τη δούλην σου (ταύτη),τη εν αμαρτίαις φόνω περιπεσούση, εκουσίως, ή ακουσίως, και το εν αυτή συλληφθέν αποβαλομένη, και πάντας τούς ευρισκομένους, και αψαμένους αυτής, κατά το μέγα σου έλεος, ως αγαθός και φιλανθρωπος Θεός, ελέησον και συγχώρησον· ότι συ μόνος έχεις εξουσίαν εφιέναι αμαρτίας και ανομίας· πρεσβείαις τής πανάγνου σου Μητρός, και παντών τών Αγίων. ¨οτι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή, και προσκύνησις, συν τω πατρί, και τω Αγίω Πνεύματι, νυν, και αεί, και εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
Ο θρησκευτικός σκοταδισμός κι ο χριστιανικός μισογυνισμός σε όλο τους το μεγαλείο… 

Clay Shirky: How social media can make history


Clay Shirky: How social media can make history

About this talk

While news from Iran streams to the world, Clay Shirky shows how Facebook, Twitter and TXTs help citizens in repressive regimes to report on real news, bypassing censors (however briefly). The end of top-down control of news is changing the nature of politics.

About Clay Shirky

Clay Shirky believes that new technologies enabling loose collaboration — and taking advantage of “spare” brainpower — will change the way society works.

Why you should listen to him:

Clay Shirky's work focuses on the rising usefulness of decentralized technologies such as peer-to-peer, wireless networks, social software and open-source development. New technologies are enabling new kinds of cooperative structures to flourish as a way of getting things done in business, science, the arts and elsewhere, as an alternative to centralized and institutional structures, which he sees as self-limiting. In his writings and speeches he has argued that "a group is its own worst enemy." His clients have included Nokia, the Library of Congress and the BBC.
Shirky is an adjunct professor in New York University’s graduate Interactive Telecommunications Program, where he teaches a course named “Social Weather.” He’s the author of Here Comes Everybody, about the power of crowds, and the brand-new Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age. 
"Shirky is one of the handful of people with justifiable claim to the digerati moniker. He's become a consistently prescient voice on networks, social software, and technology's effects on society."
WIRED

Evgeny Morozov: How the Net aids dictatorships


Evgeny Morozov: How the Net aids dictatorshipsAbout this talk

TED Fellow and journalist Evgeny Morozov punctures what he calls "iPod liberalism" -- the assumption that tech innovation always promotes freedom, democracy -- with chilling examples of ways the Internet helps oppressive regimes stifle dissent.

About Evgeny Morozov

Evgeny Morozov wants to know how the Internet has changed the conduct of global affairs, because it certainly has ... but perhaps not in all the ways we think.

Why you should listen to him:

Writer Evgeny Morozov studies the political and social aspects of the Internet. Right now, he's working on a book about the Internet's role in politics -- and especially how the Web influences civic engagement and regime stability in authoritarian, closed societies or in countries "in transition."

Morozov writes the much-quoted Foreign Policy blog Net.Effect, and is known for debunking -- with facts, figures and sound research -- myths and media-bandwagon assumptions about the impact of the Internet and mobile technologies on politics and society. We all want to be cyber-optimists, assuming that free societies necessarily follow from free data. Morozov is careful to say that it's not quite that simple: yes, social change can be empowered by new tech, but so can the policies of repressive regimes. Morozov attended TEDGlobal as one of 25 TEDGlobal Fellows.
"Morozov's bookmarks on del.icio.us are one of the places I look for inspiration when I'm feeling burned out on blogging, writing or thinking ... "
Ethan Zuckerman, global blogger

Όταν οι επιστήμονες πιάστηκαν στον ύπνο

Ο James Randi είναι για δέσιμο; Ποιός μπορεί να το κάνει;

Η ψυχοκίνηση και ο εξευτελισμός των τσαρλατάνωνJames Randi's Million Dollar Challenge

James Randi about Uri Geller's compass tricks

James Randi Speaks: Questioning the Bible, Why Do We Still BelieveO-SPAN Classic: CIA Accidentally Overthrows Costa Rica

Εκθέματα προχωρημένης τεχνολογίας... κατέστρεψαν οι Χριστιανοί στο Σεράπειο!

Eκθέματα προχωρημένης τεχνολογίας... κατέστρεψαν οι Χριστιανοί στο Σεράπειο!

Του Μ. Καλόπουλου

Το μεγάλο και πολυτελέστατο αυτό θεραπευτήριο ψυχών και πνεύματος, το Σεράπειο, ήταν η ακρόπολη και η ιστορική καρδιά της ελληνικής σοφίας!
Ο Αφθόνιος περιγράφων το Σεράπειο το οποίον επεσκέφθη λέει: «Η βιβλιοθήκη αυτή ανοικτή εις το δημόσιον είναι δια την πόλην ολόκληρον μόνιμος πρόσκλησις εις θεραπείαν σοφίας»!Ένα ίδρυμα γνωσιοθεραπείας, σπουδών, ανάλυσης και φιλοσοφίας, ανοιχτό εις πασαν ώραν για τις πνευματικές ανάγκες και του τελευταίου πολίτη! Ταυτόχρονα ένα μουσείο κατασκευής και παρουσίασης εκθεμάτων προχωρημένης τεχνολογίας, που μόνο οι υπερνοήμονες θεολόγοι θεωρούσαν προκλητική επίδειξη ειδωλολατρίας!

Γράφει σχετικά ο Σουΐδας: «Μαγνήτης λίθος καλείται ο έχων την φυσικήν ενέργειαν προς εαυτόν να έλκει τον σίδηρον. Εις δε την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου εν το Σεράπειο, πλάνης και κακουργίας τοιούτον τι μηχάνημα ξόανον κατασκευάσαντες εκ χαλκού και εις την κεφαλήν σίδηρον ένδοθεν έθεσαν, τον δε λίθον τούτον (τον μαγνήτη) στις υποδοχές άνωθεν της στέγης έθεσαν. Το δε (άγαλμα) υπό της φυσικής βίας (μαγνητισμού) ελκόμενον του λίθου, μετέωρον γαρ εκρέματο, δια πολλήν μηχανήν και τέχνην, εκρατείτο μέσον εδάφους και ορόφου, θαυμαζόμενον και μη παντελώς κατασπόμενον» Σουΐδας «Μαγνήτης»

Βρε τι τρομεροί... ειδωλολάτρες αυτοί οι Έλληνες!
Κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει κατά του μεγαλύτερου πνευματικού κέντρου στον κόσμου... τον ναό των βιβλίων! Ο Ιωάννης τόλμησε γράφοντας... «κατά Ιουδαίων»!
Να τι λέει ο "ιερός" Χρυσόστομος για την Αλεξάνδρεια την γνώση και τα βιβλία: «Ιστορίαν θα σας διηγηθώ παλαιάν. Πτολεμαίος (Β΄) ο Φιλάδελφος πανταχόθεν βίβλους συνάγων και μαθών ότι και παρά Ιουδαίων υπάρχουσι γραφαί (αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη) περί θεού φιλοσοφούσαι, ... ερμήνευσε αυτάς και εις το Σεράπιδος ιερόν απέθεσεν, ήτο δε ο (Πτολεμαίος) ανήρ Έλλην, και μέχρι τώρα εκεί των προφητών αι ερμηνευθείσαι βίβλοι μένουν. Τι λοιπόν, άγιος έσται ο ναός του Σεράπιδος δια τα βιβλία; (αναφέρεται ξανά στην Παλαιά Διαθήκη) Μη γένοιτο! Αλλ’ εκείνα μεν (τα ιουδαϊκά βιβλία) έχουν την δική τους αγιότητα, στον τόπο όμως (στο Σεράπειο) δεν την μεταδίδουν... αλλά δαίμονες οικούσι τον τόπον... μάλλον δε και αυτών (των Ελλήνων) όντων δαιμόνων... και παρ’ αυτών βωμός στέκει απάτης αόρατος εις τον οποίον ψυχάς ανθρώπων θυσιάζουσι... κατάλαβε λοιπόν και φανέρωσε (διαδώστε!) ότι δαίμονες κατοικούν εκεί!» Ι. Χρυσόστομος ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ 48.851.38 έως 852.35

Το «μη παντελώς κατασπόμενον», υπονοεί προφανώς ότι η τοποθέτηση του αγάλματος μέσα στον "θώκο" υποδοχής αρνητικών και θετικών μαγνητισμών, ήταν τόσο επιτυχής που ακόμα και οι απόπειρες μετατόπισής του, από τους επισκέπτες του μουσείου δεν απέδιδαν! Ένα πραγματικό τεχνολογικό θαύμα, που προϋποθέτει άρτιες γνώσεις επεξεργασίας και εφαρμογής της πολυπολικότητας του φυσικού μαγνητίτη (F3 O4) που επάξια συγκρίνονται με τις σύγχρονες προωθημένες πανεπιστημιακές γνώσεις μαγνητολογίας. Σήμερα η μαγνητική ανύ-ψωση είναι γεγονός και η μαγνητοπροωθητική (Magler=Magnetic Levitation) βρίσκει εφαρμογή στους ηλεκτρομαγνητικούς συρμούς Αμερικής και Ιαπωνίας. Βλ. Physics for scientist and engineers σελ. 855
Απο το βιβλίο του Μ. Καλόπουλου Αβραάμ ο Μάγος

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

The Lightning-Scarred Planet MarsΔευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Η Ανδρομέδα πορεύεται προς τον Περσέα

Αρκεί να μπορέσει κάποιος να περιμένει μόνο 2 δισεκατομμύρια χρόνια :-)

Απάντηση επιστολή προς το θέμα ανέγερσης ναού του Απόλλωνα


ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ο Ναός για τον Απόλλωνα

19-02-2011
Κύριε διευθυντά,
με αφορμή την ανακοίνωση - καταγγελία της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα σας, σχετικά με την πρόθεση κάποιων αλλοδαπών επιστημόνων να ανεγείρουν φιλοσοφικό κέντρο και ναό προς τιμή του θεού Απόλλωνα στη Γαύδο, επιτρέψτε μου ως απλά σκεπτόμενος πολίτης να σας καταθέσω τους προβληματισμούς μου, υπό τον μανδύα μαιευτικών ερωτημάτων πάνω στο θέμα αυτό.
Πρώτα από όλα δεν γνωρίζω ποιοι είναι οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι επιθυμούν τη δημιουργία ενός τέτοιου Ιδρύματος να το πω έτσι, διότι στην ιστοσελίδα τους δεν μιλάνε μόνο ναό, αλλά και για φιλοσοφικό κέντρο μελέτης κυρίως της Πυθαγόρειας φιλοσοφίας. Δεν γνωρίζω ούτε τα βαθύτερα αίτια της κίνησης τους αυτής και φυσικά αν υπάρχουν τέτοια ούτε ακόμα ποιος και αν υπάρχει κάποιος τέτοιος που να τους χρηματοδοτεί. Οπότε μπορεί κανείς να σκεφτεί ό,τι θέλει, πόσο μάλλον να υποθέσει πολλά σενάρια για το αίτιο της πρόθεσης τους αυτής. Το μόνο, όμως, σίγουρο και θεωρώ ότι έτσι πάντα πρέπει να κρίνουμε καταστάσεις και γεγονότα, είναι να παρατηρούμε και να βγάζουμε συμπεράσματα από τις πράξεις και μόνο των ανθρώπων και φυσικά από τον χρόνο, ο οποίος στο βάθος του αποδεικνύει για το ποιόν των πράξεων αυτών.
Επομένως κρίνοντας την πράξη αυτή κάθε αυτή, δηλαδή της πρόθεσης ίδρυσης από κάποιους επιστήμονες φιλοσοφικού κέντρου και ναού αφιερωμένου στον θεό Απόλλωνα δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο της αντίδρασης της Ιεράς Μητρόπολής μας. Και παίρνοντας τα κυριότερα στοιχεία της καταγγελτικής ανακοίνωσής της ερωτώ. Από τη στιγμή που διαπιστώνει ότι βρισκόμαστε σε μία εποχή βαθιάς ηθικής και πνευματικής ύφεσης και παρακμής δεν αναρωτιέται άραγε και για τον δικό της ρόλο και τη δική της ευθύνη στη σημερινή μας αυτήν κατάντια να το πω έτσι; Άραγε ένα τέτοιο φιλοσοφικό κέντρο από μία ομάδα ανθρώπων είναι αυτό που θα επιτείνει την πνευματική μας παρακμή ή μήπως θα δώσει διέξοδο και σε ανθρώπους που αναζητούν μέσω της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και της θεώρησής της περί θείου, να μπορέσουν να αφυπνιστούν και να εξερευνήσουν έτσι περισσότερο τα θέλω τους; Ή μήπως μόνο με την ορθόδοξη χριστιανική σκέψη και πρακτική οδηγείται κάποιος σε πνευματική ολοκλήρωση; Και αν ναι δεν αποτελούσε και δεν αποτελεί άραγε η ορθόδοξη χριστιανική σκέψη έναν από τους βασικότερους παράγοντες διαμόρφωσης εδώ και εκατοντάδες χρόνια του πνευματικού και ηθικού μας γίγνεσθαι; Επομένως για τη σημερινή μας κατάσταση δεν φέρει καμία ευθύνη η ηγεσία της εκκλησίας μας;
Πέραν τούτου και συνεχίζοντας τα ερωτήματά μου βασιζόμενος πάντα στην ανακοίνωση της Ιεράς μας Μητρόπολης, αναρωτιέμαι  για ποιο Δωδεκάθεο μιλάει η Ιερά μας Μητρόπολη, διότι από ό,τι γνωρίζω και έχω μελετήσει και συγχωρέστε με εάν κάνω λάθος η ελληνική θρησκεία ήταν πολυθεϊστική και μία από τις κύριες παραμέτρους της ήταν ότι θεοποιούσε κάθε έκφανση της φύσης αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Άλλωστε εν μέρει σε αυτό έχει βασιστεί και η χριστιανική θρησκεία και έχει ορίσει προστάτες Αγίους σε τόσες και τόσες ανθρώπινες πρακτικές.
Επιπλέον για ποια ειδωλολατρία μιλάει η Ιερά μας Μητρόπολη, διότι πάλι από τις έρευνές μου οι πρόγονοί μας τότε τα αγάλματα των Θεών τους, που επαναλαμβάνω ήταν πολλοί, μέχρι και άγνωστο Θεό είχαν, τα δημιουργούσαν με την έννοια όχι να λατρεύουν το μάρμαρο που απεικόνιζε τον εκάστοτε Θεό και προστάτη τους, αλλά αυτό που πρεσβεύει, δηλαδή τον Θεό αυτόν, προς ένδειξη σεβασμού. Τι διαφορετικό άραγε συμβαίνει σήμερα με τη χριστιανική θρησκεία και δεν το γνωρίζω; Για να μην αναφερθώ περιληπτικώς στη χριστιανική ιστορία των εικονομάχων και των εικονολατρών και ποιοι επικράτησαν στο τέλος με αποτέλεσμα να έχουμε και εμείς σήμερα εικόνες που πρεσβεύουν το Θείο και να προσκυνάμε σε αυτές, αν και οι Ελληνες ποτέ δεν προσκυνούσαν και για κανέναν λόγο. Οι επικλήσεις τους ήταν πάντα όρθιοι προς τον ουρανό για να μην πω ότι τα βάζανε αρκετές φορές και με τους Θεούς, όταν αντιμετώπιζαν τα πλήγματα της ανθρώπινης μοίρας. Οπότε ποιοι τελικά είναι ειδωλολάτρες; Κατά την ταπεινή μου γνώμη οι Ελληνες ήταν πάντα ιδεολάτρες και ποτέ ειδωλολάτρες.
Στη συνέχεια μας επισημαίνει η ανακοίνωση ότι η ειδωλολατρία, η αναβίωση του Δωδεκαθέου και των διονυσιακών τελετών δεν δίδουν διέξοδο στα αλύτρωτα αδιέξοδα της καθημερινότητάς μας. Απορώ, όμως, πώς ολόκληρη η πνευματική να το πω έτσι ανθρωπότητα τόσα χρόνια θεωρεί ότι η κλασική ελληνική παιδεία είναι η πηγή της απελευθέρωσης του ανθρώπου από τα όποια εξουσιαστικά δόγματα, αλλά και η βάση όλων των επιστημών και τιμά το πνεύμα εκείνων των Ελλήνων ελεύθερων ανθρώπων που μεγαλούργησαν πνευματικά έχοντας την ελληνική θρησκεία, όμως, στην ψυχή τους, πώς άραγε είναι δυνατόν τα τιμούμε και να αναπολούμε το πνευματικό επίπεδο εκείνων των ανθρώπων και να το αναζητάμε ακόμα και σήμερα για να βγούμε από αυτό το πνευματικό αδιέξοδο που επικαλείται και η Ιερά μας Μητρόπολη, αλλά συγχρόνως να λοιδορούμε τη θρησκεία τους, στην οποία βασίστηκαν για να μεγαλουργήσουν; Οπως ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω η ύπαρξη και λειτουργία τόσων και τόσων δογμάτων στην πατρίδα μας, βλέπε πεντηκοστιανούς, ευαγγελιστές, καθολικούς, εβραίους, ιεχωβάδες - χιλιαστές, τώρα τελευταία και με γεωμετρική πρόοδο αύξησης και μουσουλμάνους δεν ενοχλεί τη Μητρόπολή μας και την ενοχλεί σφόδρα η αναβίωση της ελληνικής θρησκείας, που στο κάτω - κάτω της γραφής δεν είχε και δόγμα και ούτε ποτέ μα ποτέ και αν κάνω λάθος ας με διαψεύσει με στοιχεία ο οποιοσδήποτε, προσπάθησε να προσηλυτίσει τον οποιοδήποτε στις θεωρήσεις της περί θείου και φύσης; Άραγε η ανεξιθρησκία υπάρχει σε αυτήν τη χώρα; Και τα κηρύγματα αγάπης προς τον συνάνθρωπο πού είναι; Και γιατί γίνονται κηρύγματα καταγγελίας κατά το δοκούν; Και ειδικά η θρησκεία που βασίζεται στις κατά τη γνώμη μου πραγματικές ρίζες του έθνους μας και του γένους μας, το οποίο πάλι επικαλείται στην καταγγελία της η Ιερά μας Μητρόπολη, διότι απλά σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η οποία αποτελεί και τη βάση της ελληνικής θρησκείας, ο Έλληνας είναι γιος του Δευκαλίωνα και της Πύρρας και ο Δευκαλίων ήταν γιος του Προμηθέα και της Κελαινούς ή της Κλυμένης του Ωκεανού και η Πύρρα ήταν κόρη του Επιμηθέα και της Πανδώρας και ήταν οι μόνοι άνθρωποι που επέζησαν από τον Κατακλυσμό όχι βέβαια του Νώε, αλλά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα σύμφωνα πάντα με την ελληνική μυθολογία και αναδημιούργησαν την ανθρωπότητα. Οπότε θεωρώ ότι αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα πως όποιος σήμερα θέλει να λέγεται Έλληνας πρέπει να ανατρέξει στο από πού προήλθε αυτή η λέξη και ποια είναι η ρίζα της και οι τόσες και τόσες άλλες ρίζες αυτού του δέντρου που λέγεται ελληνική μυθολογία εκτός και εάν θέλει να ανατρέχει στους κατά τη χριστιανική θρησκεία προπάτορές μας, Αβραάμ, Ισαάκ και λοιπούς, που όμως καμία σχέση δεν έχουν με το γένος του Έλληνα, αλλά μόνο με το γένος ή τη θρησκεία εάν θέλετε των Εβραίων. Και επειδή αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις και διορθώστε με εάν θέλετε και σε αυτό, εάν δεν ισχύει, όποιος αναζητάει το νόημα και την προέλευση των εννοιών καταλήγει στο ποιες είναι οι πηγές και οι ρίζες του γένους μας, του γένους δηλαδή των Ελλήνων, εκτός και εάν η Ιερά μας Μητρόπολη εννοεί κάποιο άλλο γένος…
Κλείνοντας επειδή κλείνει και την καταγγελία - ανακοίνωσή της η Ιερά μας Μητρόπολη χρησιμοποιώντας έναν λόγο του Απόστολου Παύλου, εγώ απλά θα κάνω άλλο ένα ερώτημα πάλι από τα ίδια αυτά λεγόμενα του Απόστολου Παύλου, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι ήταν Εβραίος, ο οποίος ασπάσθηκε διά αποκαλύψεως τον Χριστιανισμό, που δημιουργεί πολλά ερωτήματα αυτό, αλλά είναι για άλλη έρευνα και όχι επί του προκειμένου, «ότι θα πρέπει εμείς τα αδέλφια οι χριστιανοί να κρατούμε τις παραδόσεις που εδιδαχθήκαμε είτε διά του λόγου είτε διά των επιστολών μας». Πού είναι άραγε η αναφορά για την ιστορία και τις παραδόσεις των Ελλήνων, πού είναι άραγε η αναφορά για τα τόσα αιώνια και τα αθάνατα αποφθέγματα των αρχαίων ημών προγόνων του «μέτρον άριστον», του «εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης», του «γνώθι σ’ αυτόν», που ο ίδιος ο Σωκράτης πήρε από το Δελφικό μαντείο, που τι ειρωνεία ήταν αφιερωμένο στον θεό Απόλλωνα, τον ίδιο Θεό για τον οποίο θέλουν να ανοικοδομήσουν ναό, η ομάδα αυτή των ανθρώπων στη Γαύδο.
Προβληματισμούς θέτω, όπως θεωρώ κάθε ελεύθερα σκεπτόμενος Έλληνας το γένος και τη συνείδηση πολίτης, που έχει κρίση και αντίληψη. Δεν επιδιώκω κανέναν νέο διχασμό μεταξύ χριστιανών και εθνικών να το πω έτσι. Αυτό ίσα - ίσα που θα ήταν βούτυρο στο ψωμί αυτών που επιδιώκουν τη διάλυσή μας και την αποχαύνωσή μας, βλέπε κατά τη γνώμη μου Σιωνισμός και παρακλάδια του και αυτών για τους οποίους η Εκκλησία μας δεν κάνει καμία νύξη, πέρα από τον μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, που θεωρώ ότι είναι όαση μέσα στην εκκλησία μας αλλά και τι κρίμα εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Αυτό, όμως, που πάντα πρέπει να έχουμε σαν γνώμονα είναι η ρήση του Σολωμού ότι, «ότι το αληθινό είναι και εθνικό», που σημαίνει ότι προμετωπίδα μας πρέπει να είναι η έρευνα και η ανακάλυψη της αλήθειας, της μη λήθης δηλαδή και λησμονιάς, η εξερεύνηση της ελληνικής μας ιστορίας, που είναι κακά τα ψέματα και παγκόσμια ιστορία, η παραδοχή των λαθών και των εγκλημάτων για την επιβολή του χριστιανισμού και η απεμπολή του σιωνιστικού πέπλου που τον περιβάλλει μέσω της παλαιάς κυρίως Διαθήκης και κράτηση όλων εκείνων και μόνο των ανθρώπινων στοιχείων της αγάπης και αλληλοβοήθειας της Καινής Διαθήκης δανεικών όμως και αυτών, όπως και των χώρων των αρχαίων ελληνικών ναών που ανοικοδομήθηκαν πάνω τους οι κυριότεροι και όχι βέβαια τυχαία, σημερινοί χριστιανικοί ναοί, από τους λόγους του Σωκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστείδη του δίκαιου και τόσων άλλων ξεχασμένων σήμερα πνευμάτων, για να μην μιλήσω για τον πνευματικό γίγαντα Ηράκλειτο… Πόσοι άραγε από τη σημερινή μας νεολαία τους γνωρίζει και αυτούς και το έργο τους; Μήπως άραγε είναι και αυτή μία από τις κύριες αιτίες της ηθικής μας κατάπτωσης και παρακμής..;
Μπορείτε άραγε κύριοι..; Τολμήστε και αναθεωρήστε… Η ισχύς εν τη ενώσει…
Άλλωστε ο «τολμών νικά»…
Με γνώμονα πάντα την ελληνική εθνική μου, ελεύθερη συνείδηση και παιδεία…

Με εκτίμηση,
Σταθάκης Δημήτρης,
γεωπόνος - μελετητής