Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

James Randi explains homeopathy

If you believe that homeopathic medicine can treat ailments better than medicine that has been scientifically proven to work, you are acting irrational. In this short video James Randi explains homeopathy. This is a portion of the lecture Randi gave at Princeton in 2001.

Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα