Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Η επίσημη Παραδοχη του Οικουμενικού Πατριαρχείου περί της Προδοσίας της Κωνσταντινουπόλεως 1453 και μετέπειτα

Pope and Patriarch 2.JPGImage by treviño via Flickr. Τότε δια την μη ένωση έγινε η προδοσία της αυτοκρατορίας. Τώρα που αντί για αντιβασιλεύς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, είναι επίσκοπος μερικών χιλιάδων, και χωρίς πολιτική εξουσία, οι δυτικοί χριστιανοί φαίνονται σαν καλύτεροι σύμμαχοι για την επάνοδο στην διοικητική παρουσία στο κόσμο. Η μίτρα και ο σάκος είναι βασιλικά ενδύματα και διάσημα. Ένας μαθητής του Ιησού, δε χρειάζεται βασιλικές περιβολές.


Δαυλός Διάφορα Θέματα - Davlos Various Themes

Εκκλησιαστική Αλήθεια 1η Οκτωβρίου 1880 - Κωνσταντινούπολη.

Ποια είναι η αληθής σχέση Πατριαρχείου καὶ Τουρκίας;

Μία φωτοτυπία τῆς *Ἐκκλησιαστικῆς Ἀλήθειας* τοῦ ἐπισήμου περιοδικοῦ ποὺ
ἐξεδίδετο ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀπὸ τὴν πρώτη (1η) Ὀκτωβρίου τοῦ 1880 μέχρι τὸ 1923 , νὰ διαβάσετε πὼς ἡ *Μητέρα Ἐκκλησία* τῆς Ἑλλάδος ἐξέφραζε ἐπὶ παντὸς τὶς θέσεις της.

Στὸ πρῶτο τεῦχος *Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια* καταγράφεται ἡ πληροφορία , ὅτι ἡ Κωνσταντινούπολη παραδόθηκε ὕστερα ἀπὸ συμφωνία (τοῦ κλήρου) μὲ τοὺς Τούρκους .

Στὸ τεῦχος αὐτὸ , 1ης Ὀκτωβρίου 1880 , στὴν στήλη:
*Μνημείων Γραπτῶν Περισυναγωγὴ (Δωρητήριον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἱερεμίου τοῦ
Ἃ΄1539)* , ἀναφέρεται ἐπίσης ὅτι ἐπὶ πατριαρχίας τοῦ Ἰωακεὶμ τοῦ Γ΄ ἐδόθη ἐντολὴ νὰ γίνει
συγκέντρωση τῶν ἱστορικῶν γραπτῶν στοιχείων τῶν μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλεως.

Κατὰ τὴν μελέτη αὐτῶν τῶν συγκεντρωθέντων στοιχείων , βρέθηκε κι ἕνα Δωρητήριον* τοῦ
Πατριάρχη Ἱερεμία τοῦ Ἃ΄πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο , μὲ τὸ ὁποῖο δώριζε τὴν ἰδιόκτητη
κατοικία του σὲ αὐτὸ.

Σημειώνει ἡ *Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια* τοῦτο : *Ἐπὶ πατριαρχείας τοῦ Ἱερεμίου τοῦ Ἃ κλύδων δεινὸς ἐξηγέρθη κατὰ τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ , ἀπειληθείσης νὰ ἀπορφανισθή των ἀπομεινάντων εὐκτηρίων της ἔτει δωδεκάτω τῆς Βασιλείας τοῦ Σουλτᾶν Σουλεϊμάνου Ἃ΄τοῦ Κοανουνῆ , τοῦ Μεγαλοπρεποῦς ἐπωνυμουμένου.....Καὶ προστησάμενος (ὁ Ἱερεμίας) δύο Μωαμεθανοὺς ἡλικίας ἐτῶν 102 , καταθέσαντας ἐνόρκως ὅτι ἅπασα ἡ Κωνσταντινούπολις δὲν ἐγένετο δορυάλωτος καίτοι πολιορκηθεῖσα ἀλλὰ τὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετὰ συμφωνιῶν , ἔλαβε δικαστικὴν ἀπόφασιν , ἒφ΄ἢς ὁ Σουλτᾶν Σουλεϊμάνης ἐξέδωσε διάταγμα , διακελεῦον νὰ τηρηθῶσιν ἀνέπαφοι , αἳ τῶν χριστιανῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐκκλησίαι* . Ἀτταβύριος

*Ἑκουσίως* λοιπὸν τὸ Πατριαρχεῖο μᾶς παρέδωσε *τὸ ἥμισύ της Κωνσταντινουπόλεως* στὸ τότε Τουρκικὸ κράτος , ὅπως τὸ ἴδιο ἐπίσημα ὁμολογεῖ καὶ καυχᾶται .

Ἑκουσίως λοιπὸν τὸ Πατριαρχεῖο μᾶς , παρέδωσε τὴν Ἑλλάδα στὸν Τοῦρκο κατακτητὴ καὶ σχεδὸν ἀφανίστηκαν οἱ Ἕλληνες καὶ τὸ ἔθνος ἀπὸ τὸν ζυγὸ .Reblog this post [with Zemanta]

Σχετικά Άρθρα