Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Πνεύμα χριστουγέννων Clerics fight at Bethlehem's Church of the Nativity

Greek Orthodox deacon in the Church of the Nat...
Image via Wikipedia
A fight broke out at the Church of the Nativity in Bethlehem after rival groups of Orthodox and Armenian clerics clashed over the boundaries of their jurisdictions inside the church.

Police armed with batons and shields stormed the church to restore order, after Greek Orthodox and Armenian priests and monks came to blows during preparations for Orthodox Christmas celebrations.


The annual cleaning of one of Christianity's holiest churches deteriorated into a brawl between rival clergy Wednesday Dec 28, 2011 as dozens of monks feuding over sacred space at the Church of the Nativity battled each other with brooms until police intervened.

Die jährliche Reinigung der eine der heiligsten Kirchen des Christentums in eine Schlägerei zwischen rivalisierenden Geistlichen Mittwoch 28 Dezember 2011, als Dutzende von Mönchen Fehde über heiligen Raum in der Kirche der Geburt verschlechtert kämpften gegeneinander mit Besen, bis die Polizei eingriff.

每年清洗的基督教圣地教堂恶化成数十僧人世仇在圣诞教堂的神圣空间,为2011年12月28日(星期三),对手神职人员之间的斗殴作战对方用扫帚,直到警方介入。 警察が介入するまで、キリスト降誕の教会で神聖な空間にわたって反目僧侶数十人のようなライバルの聖職水曜日2011年12月28日の間に乱闘に悪化したキリスト教で最も­神聖な教会の一つの毎年恒例の清掃は、ほうきで互いに戦った。

Ежегодная очистка одного из святых церквей христианства ухудшилось в драке между соперничающими духовенства среду 28 декабря 2011, как десятки монахов враждующие более священное место в храме Рождества сражались друг друга вениками, пока полиция вмешалась.

La limpieza anual de uno de los más sagrados templos del cristianismo degenerado en una pelea entre el clero rival Miércoles 28 de diciembre 2011 como decenas de monjes disputas sobre el espacio sagrado en la Iglesia de la Natividad, lucharon entre sí con escobas hasta que la policía intervino.

การทำความสะอาดประจำปีของหนึ่งในโบสถ์ที่บริสุทธิ์ของศาสนาคริสต์ที่เสื่อมสภาพเป็นท­ะเลาะกันระหว่างพระสงฆ์คู่แข่งพุธ 28 ธันวาคม 2011 เป็นของพระสงฆ์หลายสิบ feuding มากกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คริสตจักรของการประสูติที่ต่อสู้กันด้วยไม้กวาดจนตำรว­จเข้าแทรกแซง

Netwaye anyèl la nan youn nan sen legliz Krisyanis la deteryore nan yon tapaj ant klèje rival li Mèkredi, 28 Dec 2011 kòm plizyè douzèn relijyeu feuding sou espas sakre nan Legliz la nan krèch a batay chak lòt ak bale jiskaske lapolis entèveni.

Le nettoyage annuel de l'un des plus sacrés des églises du christianisme dégénéré en une bagarre entre le clergé rivale mercredi 28 décembre 2011 que des dizaines de moines querelles autour de l'espace sacré à l'église de la Nativité s'affrontèrent avec des balais avant que la police est intervenue.Σχετικά Άρθρα