Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Germany tells Greece, Up Yours !! and Soros is about to destroy a few countries

Germany tells Greece, Up Yours !!! (05Mar10)

Germany does not want to give any money to help with the economic crisis in Greece.


Reblog this post [with Zemanta]

Σχετικά Άρθρα