Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

A Lioness Adopts a baby antelope. Animals can develop and do complex feelings

Lioness ngorongoro crater kenya
Lioness ngorongoro crater kenya (Photo credit: Wikipedia)
A lioness in Kenya has adopted a baby antelope- and later other cubs from a different animal species. This short touching documentary will open your eyes and rethink about how humane animals can be. A must watch.


Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα