Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Critical Thinking - Standards of Thought

Ship of Fools (Russo novel)
Image via Wikipedia
Dr. Richard Paul defines the universal standards with which thinking may be "taken apart" evaluated and assessed. Excerpted from the Socratic Questioning Video Series from the Foundation for Critical Thinking.

 
Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα