Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Impossible to Believe in Islam and be Mentally Sane

Sharia law is not just about having 4 wives, divorce, stripping women rights, or fasting Ramadan; it is about forcing the world to convert to islam. The minute the authority accepts sharia law of islam in western legal system the citizens have to submit to the quran entirely. quran 9:29 to 30 says [kill whosoever doesnt submit to allah] quran 2:193 says: [Kill them until there is no commotions, BECAUSE the religion should be ONLY for allah] It means no other religions beside islam in the world
Σχετικά Άρθρα