Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Η Ευρώπη των Φίμωτρων, συνταγή προπολεμικής Γερμανίας

Satellite image of Europe
Image via Wikipedia
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, υπηρέτες πολλών αφεντάδων: Τί ψηφίζουν στην Ευρώπη, πίσω από τις πλάτες του λαού! Αποκαλύπτει η Λιάννα Κανέλλη.

CONSUL OF EUROPE 5/10/2010
MEASURES TO COMBAT THE UPSURGE OF EXTREMISM IN EUROPE
The Assembly today expressed its concern at the upsurge of certain forms of extremism in Europe, particularly racism and xenophobia, "in the light of the rise of the electoral support of parties" inspired by these ideas. To counter this trend, and in line with the proposals by the rapporteur (Pedro Agramunt, Spain, EPP/CD), parliamentarians called on European governments to devise clear and sustainable immigration policies "accompanied by appropriate integration policies", to work out an international legal mechanism to put an end to "all forms of financial support to extremist groups", and to enforce the penalties provided for under their legislation against public incitement to violence, racial discrimination and intolerance, including Islamophobia.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 5/10/2010
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η σημερινή συνέλευση εξέφρασε την ανησυχία του για την αύξηση ορισμένων μορφών εξτρεμισμού στην Ευρώπη, ιδιαίτερα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας,
"Υπό το φως της ανόδου της εκλογικής στήριξης των κομμάτων " των εμπνευσμένων από αυτές τις ιδέες. Για την καταπολέμηση της τάσης αυτής, και σύμφωνα με τις προτάσεις του εισηγητή (Pedro Agramunt, Ισπανία, EPP / CD), οι βουλευτές κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εκπονήσουν σαφείς και βιώσιμες πολιτικές για τη μετανάστευση, "συνοδεύονται από τις κατάλληλες πολιτικές για την ένταξη», να εκπονήσουν ένα διεθνές νομικό μηχανισμό για να θέσουν τέρμα σε "όλες τις μορφές χρηματοδοτικής στήριξης σε εξτρεμιστικές ομάδες», και να επιβάλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία τους κατά της δημόσιας υποκίνησης σε βία, των φυλετικών διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας, συμπεριλαμβανομένης της ισλαμοφοβίας.

CÓNSUL DE EUROPA 5/10/2010
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA EXARSIS del extremismo en Europa
La reunión de hoy expresó su preocupación por el crecimiento de ciertas formas de extremismo en Europa, especialmente el racismo y la xenofobia "a la luz del aumento de apoyo electoral para los partidos" están inspirados en estas ideas. Para combatir esta tendencia, y de conformidad con las propuestas del Relator (Pedro Agramunt, España, el EPP / CD), los eurodiputados pidieron a los gobiernos europeos para establecer políticas claras y sostenibles en materia de inmigración ", acompañada de políticas adecuadas para la inclusión "Desarrollar un mecanismo legal internacional para poner fin a" todas las formas de apoyo financiero a los grupos extremistas "y para imponer sanciones en virtud de la ley contra la incitación a la violencia, la discriminación racial y la intolerancia, incluyendo islamofobia.

CÔNSUL DA EUROPA 5/10/2010
MEDIDAS DE COMBATE À EXARSIS do extremismo na Europa
O encontro de hoje expressa preocupação com o crescimento de certas formas de extremismo na Europa, especialmente o racismo ea xenofobia "em função da crescente apoio eleitoral para os partidos" são inspirados por essas idéias. Para combater esta tendência, e em conformidade com as propostas do relator (Pedro Agramunt, Espanha, PPE / DC), os deputados exortaram os governos europeus para estabelecer políticas claras e sustentáveis em matéria de imigração ", acompanhadas de políticas adequadas para a inclusão "Para desenvolver um mecanismo jurídico internacional para pôr fim a" todas as formas de apoio financeiro a grupos extremistas "e de impor sanções ao abrigo da lei contra a incitação à violência, discriminação racial e intolerância, incluindo islamofobia.


Σχετικά Άρθρα