Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

ESM to EFSF: Bankocracy - Τραπεζική Δικτατορία : Το μεγάλο κόλπο λεηλασίας! (ελληνικοί υπότιτλοι)

BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 29:  Members of th...
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 29: Members of the Bundestag debate an increase in funding for the European Financial Stability Facility (EFSF),  (Image credit: Getty Images via @daylife)
Greek: Η παρούσα φωτογραφία απεικονίζει την πα...
Greek: Η παρούσα φωτογραφία απεικονίζει την παρέλαση του βασιλιά Καρνάβαλου (Κυβερνήτη;) στα Βριλήσσια. English: The above picture depicts the Vrilissia Carnival King (Governor?) celebration. (Photo credit: Wikipedia)
Οι Τραπεζίτες και οι πολιτικοί της Ευρώπης ετοιμάζουν τη Τραπεζική Δικτατορία !!!

Το λεγόμενο ως ταμείο στήριξης είναι κάτι που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της δικτατορικής κυβέρνησης για ὄλη την Ευρώπη !!!

From bad Democracy to evil Bankocracy ...Extract from the Treaty Draft :
15. MISCELLANEOUS


...    

  1. (3)  Each of the Parties hereby irrevocably and unconditionally waives all immunity to which it is or may become entitled, in respect of itself or its assets or revenues, from legal proceedings in relation to this Agreement, including, without limitation, immunity from suit, judgment or other order, from attachment, arrest, detention or injunction prior to judgment, and from any form of execution and enforcement against it, its assets or revenues after judgment to the extent not prohibited by mandatory law. 

...

15. ΔΙΑΦΟΡΑ

Καθένα από τα μέρη αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία στους οποίους είναι ή μπορεί να αποκτήσει το δικαίωμασε σχέση με την ίδια ήπεριουσιακών στοιχείων ή εσόδων τηςαπό νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα συμφωνίασυμπεριλαμβανομένωνχωρίς περιορισμόασυλία από δικαστική δίωξη, η απόφαση ή για άλλουςαπό την κατάσχεσησύλληψη,κράτηση ή επιβολή ποινής πριν από την κρίσηκαι από οποιαδήποτε μορφή τηςεκτέλεσης και επιβολής εναντίον τηςπεριουσιακά στοιχεία ή έσοδα μετά κρίσηστο βαθμό που δεν απαγορεύεται από το νόμο υποχρεωτική.
http://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/Kurzanalysen/Reform_EFSF/EFSF-Rahmenvertrag_EN.pdf

www.hellenicparliament.gr/.../14_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_IV_ΑΓΓ_PARIS-1

Draft Agreement on Reinforced Economic Union
Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα