Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Punk Economics

David McWilliams
David McWilliams (Photo credit: omaniblog)
Irish economist David McWilliams explains the ECB's massive cash for trash scheme -- bailing out banks with your money.


Writer/Director: David McWilliams
Producer/Editor: Mary Catherine Brouder
Artist: Mark Flood
Production Managerr: Sanja Miladinovic


Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα