Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

Τι ακούμε ως ειδήσεις και γιατί δεν ακούμε αυτά που αξίζουν;

Useless News due to reduced cost. Why people do not get informed properly although the search for global news is increasing.


Alisa Miller shares the news about the news


About this talk

Alisa Miller, head of Public Radio International, talks about why -- though we want to know more about the world than ever -- the US media is actually showing less. Eye-opening stats and graphs.

Σχετικά με αυτή την ομιλία

Η Alisa Miller, επικεφαλής της Public Radio International, ομιλεί σχετικά με το γιατί - αν και θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για τον κόσμο από κάθε άλλη φορά - τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ δείχνει ουσιαστικά λιγότερα και πιο ασήμαντα νέα. Με στατιστικά και γραφήματα.


About Alisa Miller

As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Δημόσιας Radio International, Η Alisa Miller εργάζεται για να φέρει τις πιο σημαντικές ειδήσεις σε εκατομμύρια - προς ενδυνάμωση των Αμερικανών με γνώσεις για να κάνουν τις επιλογές σε ένα διασυνδεδεμένο κόσμο.

Why you should listen to her:

Alisa Miller is President and CEO of Public Radio International. She oversees the development of some 400 hours of programming a week, bringing challenging radio programs to millions of listeners. She is responsible for making PRI programs such as This American Life accessible through satellite radio, and for spearheading the development of new programs such as the new show The Takeaway. And yes, she is the first woman to take the helm of a public radio network.

Miller is an advocate for a global perspective in news programming. She notes that, even while society becomes more globally interconnected, "Americans seem to know less and less about the world around them." (Symptoms include the closure of foreign news bureaus -- and the increasing share of broadcast time devoted to Britney Spears.) Diversity in reporting, she says, is not just important -- it is vital for everyone who seeks to understand and act for good in an interdependent, increasingly complex world.

Γιατί θα πρέπει να την ακούσετε:

Η Alisa Miller είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Δημόσιας Radio International. Επιβλέπει την ανάπτυξη περίπου 400 ώρες την εβδομάδα προγραμματισμού, φέρνοντας προκλητικά ραδιοφωνικά προγράμματα για εκατομμύρια ακροατές. Είναι υπεύθυνη για την κατασκευή ΣΕΑ προγραμμάτων, όπως αυτή η αμερικανική ζωή προσβάσιμη μέσω του δορυφορικού ραδιοφώνου, καθώς και για την αιχμή του δόρατος την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων, όπως το νέο show της Takeaway. Και ναι, αυτή είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα του διοικητή δημόσιου δικτύου ραδιόφωνο.

Η Μίλερ είναι συνήγορος για μια παγκόσμια προοπτική στον προγραμματισμό ειδήσεων. Επισημαίνει ότι, ακόμη και ενώ κοινωνία γίνεται όλο και πιο διασυνδεδεμένη σε παγκόσμιο επίπεδο, «οι Αμερικανοί φαίνεται να γνωρίζουν όλο και λιγότερο για τον κόσμο γύρω τους." (Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν το κλείσιμο των ξένων γραφείων ειδήσεων - και το αυξανόμενο μερίδιο του χρόνου μετάδοσης που αφιερώνεται στην Britney Spears.) Διαφορετικότητα στην αναφορά, λέει, δεν είναι σημαντική μόνο - είναι ζωτικής σημασίας για τον καθένα που επιδιώκει να καταλάβει και να ενεργούν για την καλή σε μια αλληλεξάρτηση, όλο και πιο πολύπλοκο κόσμο.Σχετικά Άρθρα