Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

Τι μπορούν οι μεγάλοι να μάθουν από τα παιδιά;


Adora Svitak: What adults can learn from kids


About this talk

Child prodigy Adora Svitak says the world needs "childish" thinking: bold ideas, wild creativity and especially optimism. Kids' big dreams deserve high expectations, she says, starting with grownups' willingness to learn from children as much as to teach.

About Adora Svitak

A prolific short story writer and blogger since age seven, Adora Svitak (now 12) speaks around the United States to adults and children as an advocate for literacy.

Σχετικά με αυτή την ομιλία

Παιδί θαύμα η Adora Svitak λέει ο κόσμος χρειάζεται «παιδιάστικα» συστήματα σκέψης: τολμηρές ιδέες, τη δημιουργικότητα και την άγρια ιδιαίτερα αισιοδοξία. Τα μεγάλα όνειρα των παιδιών αξίζουν υψηλές προσδοκίες, λέει, αρχίζοντας με «την προθυμία των μεγάλων να διδαχθούν από τα παιδιά όσο και για να διδάξουν.

Σχετικά με την Adora Svitak

ένας πολυγραφότατος διηγηματογράφος και blogger από την ηλικία των επτά, Adora Svitak (τώρα 12) μιλά γύρω στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ενήλικες και παιδιά ως συνήγορος για την παιδεία.

Why you should listen to her:

A voracious reader from age three, Adora Svitak's first serious foray into writing -- at age five -- was limited only by her handwriting and spelling. (Her astonishing verbal abilities already matched that of young adults over twice her age.) As her official bio says, her breakthrough would soon come "in the form of a used Dell laptop her mother bought her." At age seven, she typed out over 250,000 words -- poetry, short stories, observations about the world -- in a single year.

Svitak has since fashioned her beyond-her-years wordsmithing into an inspiring campaign for literacy -- speaking across the country to both adults and kids. She is author of Flying Fingers, a book on learning.

"A tiny literary giant."
Diane Sawyer, Good Morning America

Γιατί θα πρέπει να την ακούσετε:

Μία αδηφάγος αναγνώστης από την ηλικία των τριών, στη πρώτη σοβαρή προσπάθεια της η Adora Svitak στο γράψιμο - σε ηλικία πέντε - περιορίστηκε μόνο από την ορθογραφία της γραφής και της. (Οι εκπληκτικές λεκτικές ικανότητες της ήδη ίση με εκείνη των νεαρών ενηλίκων περισσότερο από το διπλάσιο της ηλικίας της.).

Όσο το βιογραφικό της λέει, η επανάσταση της σύντομα θα έρθει "με τη μορφή ενός φορητού υπολογιστή Dell που χρησιμοποιεί από τότε που η μητέρα της την αγόρασε." Κατά την ηλικία των επτά ετών, αυτή πληκτρολόγησε πάνω από 250.000 λέξεις - ποίηση, διηγήματα, οι παρατηρήσεις για τον κόσμο - σε έναν μόνο χρόνο. Η Svitak έκτοτε σχεδίασε πέραν της ηλικίας της λέξεις σε μια εμπνευσμένη καμπάνια για την παιδεία - μιλώντας σε όλη την χώρα σε ενήλικες και παιδιά. Είναι συγγραφέας του Flying Fingers, ένα βιβλίο για μάθηση.

"Ένας μικρός λογοτεχνικός γίγαντας." Diane Sawyer, Good Morning America.


Σχετικά Άρθρα