Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Η εξαπάτηση της λήξης των μνημονίων ... που πάνε στο Λουξεμβούργο με Προεδρικό Διάταγμα στις 17 Δεκ 2014

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων...

...Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπι-στωτικής Σταθερότητας ή άλλης μορφής χρηματοπιστω-τικών μέσων που εκδίδει ή εγκρίνει τοΕΤΧΣ, τα ως άνω ομόλογα ή χρηματοπιστωτικά μέσα τηρούνται σε λογα-ριασμό τίτλων τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος...    ...ως εξής: «3. Περιουσία του Ταμείου αποτελεί το κατατεθειμένο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, ομολόγων του ΕΤΧΣ ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων του ΕΤΧΣ, οι τόκοι της προηγουμένης παραγράφου, οι εκδιδόμενες από πιστωτικά...    Νομοσχέδιο

29/02/2012 πρωί: ϞΔ΄

...των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της...    Πρακτικά Συνεδριάσεων

Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής...

...και αντικείμενο τη γραμματειακή υποστήριξη των Φορολογικών Διαιτη-τών.» ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΧΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΧΣ Άρθρο 48 Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο...    ...Διαιτη-τών.» ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΧΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΧΣ Άρθρο 48 Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 του Συντάγματος: α) H Σύμβαση-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού...    Νομοσχέδιο

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013.

...αγορά παραπλανούν τους πολίτες. Άλλωστε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών γίνεται όχι με ρευστό αλλά με τίτλους τουΕΤΧΣ (EFSF) (βλ. ό.π. σελ. 127) δηλαδή «με χαρτιά» που αξιοποιούνται προκειμένου να ρυθμιστούν λογιστικά τα ζητήματα...    ...η Κυρία Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ως δικαιούχου κράτους-μέλους, του ΕΤΧΣ, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), συνολικού ποσού 109,1...    Νομοσχέδιο

19/03/2012 : ΡΗ'

...Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της...    Πρακτικά Συνεδριάσεων

28/02/2012 : ϞΓ΄

...των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της...    Πρακτικά Συνεδριάσεων

21/03/2012 πρωί: ΡΙ'

...Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της...    Πρακτικά Συνεδριάσεων

11/01/2013 : ΡΓ'

...Και θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα, γιατί το θεωρώ μείζον θέμα. «Το Κράτος της Ελλάδος, η Τράπεζα της Ελλάδος και τοΕΤΧΣ παραιτούνται αμετάκλητα και από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορούν να δικαιούνται σε σχέση με τους...    Πρακτικά Συνεδριάσεων

Σχετικά Άρθρα